Home About FETP Thailand Internal Contact Interfetpthailand | FETP,Thailand Internal Contact
กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
โทรศัพท์ : 02-590-1733-5         แฟกซ์ 02-591-8581
No.Name-Surname Nickname 02-590-xxxxInternal FETPBirthday Email

            ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค
1นพ. ธวัช จายนียโยธิน  118 0000-00-00
2นพ. ประยูร กุนาศล 3338  0000-00-00prayurak@dmc.inet.co.th
3นพ. สุชาติ เจตนเสน   0000-00-00sujarti@health.moph.go.th
4น.ส. สุภาพร สุขเวช   0000-00-00supaporn.mph@gmail.com

            ที่ปรึกษากลุ่มงานพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย
1นพ. ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน์   0000-00-00shunsu@health.moph.go.th
2นพ. สมชาย พีระปกรณ์ 1524  0000-00-00sompeere@health.moph.go.th,somchai@whothai.org,sompeera@hotmail.com

            กลุ่ม Organizer and education affair (OEA)
1นพ. จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์Meng 1734-35 120 1974-11-15c.pittayawonganon@gmail.com
2นาง จารุนีย์ กุมภลำต๋อย  104 1962-12-08kumpalum@gmail.com
3พญ. วรรณา หาญเชาว์วรกุลหมอโหล 025901734  0000-00-00loa12@hotmail.com
4น.ส. วลัยพร เจียระไนรุ่งโรจน์โบว์ 025901734 111 1984-03-30beau_wj@hotmail.com
5น.ส. วัลลยา เศรษฐประณัยน์แก้ว  110 0000-00-00vanlaya_kaew@yahoo.com
6น.ส. ศันสนีย์ วงค์ม่วยเลิฟ   0000-00-00s-w-love33@hotmail.com
7น.ส. สรชา แสงจันทร์ทิพย์ตุ๊ต๊ะ   1993-07-02tutasorachar@gmail.com
8นพ. เฉิน เลยchen  105 1982-01-27clsgdbc@hotmail.com

            กลุ่ม Trainer and curriculum development (TCD)
1น.ส. นันทวัน โมฬีNam 1993-09-04Nam-pan25794@hotmail.com
2นพ. ปณิธี ธัมมวิจยะวิว  127 0000-00-00viewfetp@gmail.com
3พญ. ภันทิลา ทวีวิกยการPloy   1986-10-07alitnap@hotmail.com
4นพ. ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์หมอปูน   0000-00-00rapeepong@ihpp.htaigov.net

            กลุ่ม IT/Library/PR
1ดร. Yin Myo AyeYin   0000-00-00yinmyoaye@gmail.com
2นาย นรากร แซ่ลิ่วกว้าง 1734 130 1972-09-18n4573340@hotmail.com
3นาง วารี กีมาและแป๋ว  131 0000-00-00sunbow2537@hotmail.com
4น.ส. แสงจันทร์ ศูนย์ศรแสง  133 1972-11-26soonsorns@yahoo.com

            กลุ่ม Planning and Finance
1น.ส. ชลธิชา นอบเผือกอุ้ม 0862148982  1991-05-30oum_nu2010@hotmail.com
2น.ส. รุ่งทิพย์ แก้วเชือกหนังหนึ่ง  125 1973-02-12r_rungtip@hotmail.com
3น.ส. สายลม เนตร์ปัญญานุ้ย 1720 119 1979-08-25netphanyal@hotmail.com

            กลุ่ม Admin and Corporatives
1น.ส. กัญญรัตน์ เจริญผลส้ม 1720 100 1984-06-18kanyaratsom@yahoo.com
2น.ส. นันท์นภัส ภูวะสุวรรณ์ต้อม 025901734 122 1981-07-06tom49tom49@hotmail.com
3น.ส. ปาจรีย์ กองศูนย์ดาด้า  101 1982-05-10pajaree55@gmail.com
4นาง ศิริวาสนา จงเจริญไพศาลกุ้ง 1792 124 0000-00-00siriwasna@hotmail.com

            กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายทางระบาดวิทยา
1นสพ. กนิษฐา ตันเชียงสายน้ำผึ้ง   0000-00-00kanittha.ton@mahidol.ac.th
2นพ. กฤชวัฐ ปลอดดีนัฐ   0000-00-00dr.kritchavat@gmail.com
3นพ. กิตติพันธุ์ ฉลอมนุ๊ก   0000-00-00snookermail@gmail.com
4นพ. ทรรศนะ ธรรมรสโต   0000-00-00tassanamd@gmail.com
5น.ส. นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์นิ 1713  0000-00-00niapirak@yahoo.com
6น.ส. นิรันดร ยิ้มจอหอนิรัน 1713  0000-00-00u4908118@gmail.com
7น.ส. ภัทร์ธีนันท์ ทองโสม 1713  0000-00-00pp_jujub@hotmail.com
8น.ส. รุ่งทิพย์ ยิบพิกุล 1713  0000-00-00r.rungtip@hotmail.com
9นพ. วรยศ ดาราสว่างเน   0000-00-00tutorwoda_3@hotmail.com
10นาย วศิน แย้มอยู่นาฟ   1986-12-15naf.wasin@gmail.com
11นพ. เฉิน เล้ย   0000-00-00

            ว่าที่ Staff
1นพ. ศุภฤกษ์ ถวิลลาภPai 025132129  1986-05-02raynus.blueray@gmail.com
2นพ. เจษฎา ธนกิจเจริญกุลNhong   1986-11-06jessajezzy@hotmail.com

            โครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
1น.ส. กรุณา สุขเกษมปู   0000-00-00pookana@hotmail.com
2น.ส. จรรยา อุปมัยแจ๋ว   0000-00-00่janya_up@hotmail.com
3นาย ณรงค์ศักดิ์ วุฒิพงษ์โดม   0000-00-00dom2528@gmail.com
4นาย ธวัชชัย ล้วนแก้ว   0000-00-00luankaew_t@yahoo.co.th
5น.ส. นวลรัตน์ โมทะนา   0000-00-00motana3215@gmail.com
6น.ส. นันทพร กลิ่นจันทร์ปาน   0000-00-00nk_pan2004@hotmail.com
7นาย นิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล   0000-00-00nphetsin@hotmail.com
8นาย พงษ์ศธร แก้วพลิก   0000-00-00jojoe_pongsatorn@hotmail.com
9นาง วรรณา โบราณินทร์   0000-00-00
10นาย สัญญา สุขขำ   0000-00-00sanya152@hotmail.com
11น.ส. สุภาภรณ์ จูจันทร์ 1713  0000-00-00aprilaof@gmail.com
12น.ส. สุเนตตรา ปานทรัพย์   0000-00-00ajoying@hotmail.com
13นาย อรรถวิทย์ เนินชัด   0000-00-00simple_suture@hotmail.com
14นาง อัญญารัตน์ ภมรมานพ   0000-00-00
วิธีใช้งานเครื่องโทรศัพท์
  • ถ้าต้องการกดเรียกหมายเลขภายในกระทรวง ให้กด 9 และตามด้วยหมายเลข (4ตัว)
  • ถ้าต้องการโทรออกข้างนอก (02-xxxxxxx) ให้กด 9 และกด 0 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
  • ถ้าต้องการโอนสายให้ กด Flash แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน (xxx) จากนั้นวางสาย
  • ถ้าโทรศัพท์หมายเลขอื่นดัง แล้วต้องการกดรับแทน ให้กดดอกจันท์ 2 ครั้ง (**)
  • ถ้าต้องการจองสาย (ใช้ในขณะที่สายที่เรียกนั้นๆไม่ว่าง) ให้กดหมายเลขที่ต้องการเรียก (xxx) แล้วตามด้วย 850 วางหู