สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม :Field Epidemiologist Association of Thailand

ที่ตั้ง เลขที่ 88/20 สำนักระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000.
No. 88/20 Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tiwanond Road, Nonthaburi, 11000

Tel. 02-590-1734 Fax. 02-590-1784

สมัครสมาชิกใหม่    
เข้าสู่ระบบสมาชิก รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 


รายชื่อคณะกรรมการสมาคม

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศนายกสมาคม
2แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษาอุปนายกคนที่ 1 และกรรมการฝ่ายปฏิคม
3นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติอุปนายก คนที่ 2
4นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวรเลขานุการ
5นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะกรรมการฝ่ายวิชาการ
6นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
7แพทย์หญิงศิวพร ขุมทองกรรมการฝ่ายทะเบียน
8แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ลิขสิทธิ์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา© 2010