สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม :Field Epidemiologist Association of Thailand

ที่ตั้ง เลขที่ 88/20 สำนักระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000.
No. 88/20 Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tiwanond Road, Nonthaburi, 11000

Tel. 02-590-1734 Fax. 02-590-1784

สมัครสมาชิกใหม่    
เข้าสู่ระบบสมาชิก รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 


วิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคม

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรชั้นนำ (ในการสนับสนุน) ด้านระบาดวิทยาภาคสนามในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2560"

พันธกิจ
"สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนามในประเทศ และนานาชาติ ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่มีคุณภาพ ไปสู่วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด »


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  1. Training on Rapid Health Survey for Public Health Researcher, 8-12 November 2010, Holiday Inn Silom Hotel, Bangkok, Thailand. Application Form Announcement of rapid health survey

ลิขสิทธิ์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา© 2010