Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public health

" กำหนดการอบรม หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว "

แบบฝึกหัด
-.การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
Bureau of Epidemiology
สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลักทีม (FEMT)

Links

 


หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว


ทำเนียบรุ่น Download

หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลักทีม (FEMT) ประจำปี 2555 รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 (ครั้งที่ 2)

ณ ห้องประชุมสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร 
สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลักทีม (FEMT) ประจำปี 2555 รุ่นที่ 7
Tel: 662-590-1734 FAX: 662-591-8581    Email : Sopon Iamsirithaworn
© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control,
Ministry of Public Health, Thailand, Nonthaburi 11000