SRRT ประชุมเครือข่ายระบาดวิทยาระดับเขต และระดับจังหวัดทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
21-23 พฤศจิกายน 2560, ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช