เสื้อสามารถ หลักสูตร FETP & IFETP Thailand
January 2019, Bangkok, Thailand