แหล่งที่มา:
      ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค :DDC
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย :Thaiflood
กรมอุตุนิยมวิทยา :Meteorological Department
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : Department of Disaster Prevention and Mitigation
สภากาชาดไทย :The Thai Red Cross Society
ศูนย์อพยพสถานการณ์อุทกภัย

การเฝ้าระวังโรคและภัยในสถานการณ์อุทกภัย
Disease Surveillance and Situation in Flood THAILAND, 2011

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ เฉพาะจุดพักพิง
  2011
    ตุลาคม ::  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    พฤศจิกายน ::  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                       20 21 22 23 24 25 26

สรุปรายงานโรคที่เฝ้าระวังพิเศษในสถานการณ์อุทกภัย
  2011
    สิงหาคม ::  30
    กันยายน ::  7 14 21 30
    ตุลาคม ::  12 16 19
    พฤศจิกายน ::  8 15 29
    ธันวาคม ::  6 20

ตารางจำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังพิเศษในสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ประสบภัย
  2011
    สิงหาคม ::  30
    กันยายน ::  7 14 21 28 30
    ตุลาคม ::  14 19
    พฤศจิกายน ::  8 15 29
    ธันวาคม ::  7 20

ตารางจำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังพิเศษ ประเทศไทย
  2011
    ตุลาคม ::  4 11 19 26
    พฤศจิกายน ::  2 9 16 23 30

สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย
  2011
    กันยายน ::  2 14 21 30
    ตุลาคม ::  7 21
    พฤศจิกายน ::  11 22 30

ตารางสาเหตุการเสียชีวิตจากอุทกภัย
  2011
    กันยายน ::  21

สรุปสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าดูดในพื้นที่น้ำท่วม
  2011
    ตุลาคม ::  29
    แผนภูมิ ::  สิงหาคม-ตุลาคม

สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย กรุงเทพมหานคร
  2011
    ธันวาคม ::  9

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในจุดพักพิงผู้ประสบอุทกภัย
  2011
    ตุลาคม ::  15 18 22 25 28 31

สรุปสถานการณ์โรค เลปโตสไปโรสิส
  2011
    เดือน ::  มกราคม-ตุลาคม

คู่มือและแบบฟอร์มการเฝ้าระวังโรคคู่มือปฎิบัติงานเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา กรณีเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วม
 • 1. แบบรายงานโรค/กลุ่มอาการที่เฝ้าระวังในจุดอพยพจากอุทกภัย (แบบ BOE Flood 1)
 • 2. แบบรายงานรายงานผู้เสียชีวิตเนื่องจากอุทกภัย (แบบ BOE Flood 2.1)
 • 3. แบบสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตจากไฟฟ้าช๊อตจากเหตุน้ำท่วม (เพิ่มเติม) (แบบ BOE Flood 2.2)
 • 4. แบบแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (แบบ BOE Flood 3)
 • 5. แบบสำรวจเพื่อฟื้นฟูระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายหลังอุทกภัย ในระดับอำเภอ (แบบ BOE Flood 4)


 • โรคติดต่อกับอุทกภัย: สถานการณ์และการเฝ้าระวัง ...
  เกณฑ์การแจ้งข่าวการระบาด และการรายงานโรคในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม โดยบุคลากรที่ไม่ใช่สาธารณสุข


  โรคติดต่อกับอุทกภัย: สถานการณ์และการเฝ้าระวัง ...

  ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ และ ประชาชน

  ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในภาวะอุทกภัย
  ข้อปฎิบัติตนในภาวะอุทกภัย
  สื่อป้องกันโรคสำหรับแรงงานต่างด้าว
  Cholera (Khmer Language)
  Leaflet_Diarrhea (Khmer Language)
  คำแนะนำในการป้องกันโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรสิส) ในภาวะน้ำท่วมสำหรับประชาชน
  แนวทางการใช้ยา Doxycycline สำหรับฉี่หนู (เลปโตสไปโรสิส)
  การปฏิบัติรักษาผู้ป่วยที่สงสัยโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรสิส)
  การป้องกันไฟฟ้าดูดหลังน้ำท่วม
  การประเมินความเสี่ยงและข้อควรระวังต่อการสัมผัสสารเคมีอันตรายระหว่างภาวะอุทกภัย
  ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

   

  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02-5901776. แฟกซ์.02-5901784
  Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health
  Minister Secretariat Building No.4,6, 6th floor, Tivanond Road, Muang, Nonthaburi 11000, THAILAND. Tel. 02-5901776. Fax. 02-5901784