คู่มือและแบบฟอร์มการเฝ้าระวังโรคในสภาวะน้ำท่วม
คู่มือปฎิบัติงานเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา กรณีเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วม
โรคติดต่อกับอุทกภัย: สถานการณ์และการเฝ้าระวัง ...
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
แบบรายงานโรค/กลุ่มอาการที่เฝ้าระวังในจุดอพยพจากสภาวะอุทกภัย รายวัน สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขย่อย
แบบรายงาน ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย (Update)