|

ความเป็นมา

กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้ การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ เป็นตัวชี้วัดระดับกรมบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 โดยมีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนานักวิชาการของทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและเขต (สคร.) ให้สามารถพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพล่งหน้าได้ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ ใช้เทคนิคและรูปแบบการประมวลผลอย่างง่าย รวมถึงใช้หลักวิชาการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ทั้งโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ และโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ซึ่งผลพยากรณ์ที่ได้จะทำให้ทราบว่าโรคจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน เกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน เมื่อไรและอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องและมีวิธีการป้องกันควบคุมอย่างไร อีกทั้งยังได้ข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนป้องกันและการรับมือกับโรคที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือการลดโรคของประชาชน
กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้หน่วยงานเป้าหมายสามารถดำเนินการพยากรณ์โรคได้สำเร็จตามขั้นตอนและเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ สำนักระบาดวิทยา มีแผนที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์โรคที่สำนักระบาดวิทยา และจัดทำคลังข้อมูลสำหรับการพยากรณ์โรค โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์โรคไว้ในแหล่งเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงบริการเพื่อขอใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนและให้บริการในด้านอื่นๆ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เป็นต้น