|

ข่าว ฐานข้อมูลในการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ

เอกสารนำเสนอการพยากรณ์โรค
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการวิเคราะห์และพยากรณ์โรค
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร