|

ฐานข้อมูล :
หัวข้อค้นหา :

Found 20 no. [ 1 / 0 ] Bottom
ลำดับ.เรื่อง รายละเอียดปีที่
1
   -:จำนวนประชากรกลางปี จำแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ ภาค เขต และจังหวัด ประเทศไทย ปี 2535-2554 Population in age group by province year 1992-2011
2011
2
   -:ประชากรปลายปี จำแนกตามเพศ ภาค เขต และจังหวัดประเทศไทย พ.ศ. 2526-2554 The annual population by sex, region and province in thailand 1983-2011
2011
3
   -:ประชากรปลายปี (ธันวาคม)แยกตามกลุ่มอายุ อำเภอ จังหวัด ปี 2552
2009
4
   -:ประชากรกลางปี แยกตามกลุ่มอายุ อำเภอ จังหวัด ปี 2552
2009
5
   -:ประชากรกลางปี แยกตามกลุ่มอายุ อำเภอ จังหวัด ปี 2553
2010
6
   -:The coordinate reference system is latitude/longitude and theWGS84 datum
2012
7
   -:
2002
8
   -:http://www.dopa.go.th/xstat/
2012
9
   -:ข้อมูลรายงานระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ILI ปี 2553 จำนวน 312215 Records
2010
10
   -:ข้อมูลรายงานระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ILI ปี 2554 จำนวน 310276 Records
2011
11
   -: ข้อมูลรายงานระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ILI ปี 2555 จำนวน 175179 Records สัปดาห์ที่ 1-31
2012
12
   -:เทคนิคการทำให้เรียบ (Smoothing techniques) สำหรับพยากรณ์อนุกรมเวลาที่ไม่มีความผันแปรตามฤดูกาล
2012
13
   -:ตัวแบบแนวโน้มเชิงเส้นระยะยาว (Global linear trend model) ตัวแบบแนวโน้มเชิงเส้นระยะสั้น (Local linear trend model)
2012
14
   -:คู่มือพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี ๒๕๕๔ - กรมควบคุมโรค
2012
15
   -:คู่มือโปรแกรม R 506 Version 3.09 พัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Access
2012
16
   -:ICD10_chapter20
2012
17
   -:คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกข้อมูลเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ และการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ key) 65 หน้า พ.ศ. 2550
2007
18
   -:คู่มือการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี 2554 กรมควมคุมโรค 61 หน้า
2011
19
   -:รหัส ICD-10TM ที่เชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (R 506) จำนวน 23 หน้า
2012
20
   -:โปรแกรมR vision 2.15.1 for Windows (32/64 bit) 47 megabytes
2012

Go to Page :Top