สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Logo FETP
ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 Bureau of Epidemiology
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกรหัสผ่าน   
หน้าหลัก::.ดาวน์โหลด::.Q & A::.เกี่ยวกับ

ตาราง สรุปกิจกรรมในระบบเฝ้าระวัง กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2562
สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2562
จำนวนสถานพยาบาล (แห่ง)
ลงทะเบียน ทั้งหมด969
ส่งรายงาน ทันเวลา 520
มีสัดส่วน ILI 5 - 10%17
มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %3

หากท่านมีปัญหาในการส่งข้อมูล
ติดต่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
โทร.0814263993
อีเมล์ n4573340@hotmail.comสำนักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2552
ภาพลักษณ์
" หน่วยงานของประเทศที่ไว้วางใจได้ในความสามารถทางด้านการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา
(National Trustworthy and Competent Authority in Epidemiological Surveillance and Investigation)"
วิสัยทัศน์
" ภายในปี 2555 เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายเฝ้าระวังและสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพที่เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศไทย"
ภารกิจ
 1. พัฒนานโยบายและแผนงานด้านระบาดวิทยา
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สังเคราะห์ และพัฒนาทางวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี่และภูมิปัญญาด้านระบาดวิทยา
 3. พัฒนาและกำหนดมาตรฐาน ติดตาม กำกับ ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาของประเทศ
 4. พัฒนากฎหมาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
 5. จัดระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคของประเทศและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่าย
 6. ดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังโรค ติดตามสถานการณ์โรคทั้งภายในและภายนอกประเทศ เผยแพร่ข้อมูลและเตือนภัยการระบาดของโรค และการสอบสวนโรคในกรณีรุนแรงหรือสำคัญ
 7. ดำเนินการร่วมกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคและสอบสวนโรค
 8. พัฒนานักระบาดวิทยาเป็นเครือข่าย
 9. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือตามที่กรม กระทรวง คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผู้อำนวยการนายแพทย์คำนวณ อึ่งชูศักดิ์kum@health.moph.go.th 0-2590-1781, 0-2591-8577, 0-1932-1610
ที่ปรึกษานายแพทย์สุชาติ เจตนเสนsujarti@health.moph.go.th 0-2590-1794
นายแพทย์ธวัช จายนียโยธิน
นายแพทย์สมศักดิ์ วัฒนศรีdoes@health.moph.go.th 0-2590-1838

การแบ่งงานภายใน
 1. กลุ่มงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง (Surveillance System Strengthening = SSS)
 2. กลุ่มงานสอบสวนกลาง (Central Epidemiological Investigation= CEI)
 3. ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา (Epidemiological Information Center = EIC)
 4. กลุ่มงานพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม ( Human Capacity in Field Epidemiology = HCFE)
 5. กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงาน (Strategy and collaboration development = SCD)
 6. กลุ่มสนับสนุนวิชาการและพัฒนาองค์กร (Organization Development and Technical Support = OD TS )
 7. ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน (Administrative)

Address :
Bureau of Epidemiology,
Minister Secretariat Building No.6,6th floor,
Tivanond Road, Nonthaburi 11000, THAILAND.

Tel. (662)-590-1731, 590-1725.
Fax.0-2590-1784, 0-2591-1882
© 2009 Bureau of Epidemiology
Building 4,6, 6th floor, Office of Permanent Secretary Building-group, Tel.0-2590-1734 Ext 130 Fax.0-2591-8581.
Mail to : Admin Webmaster
    ♣ เรื่องร้องเรียน