สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Logo FETP
ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 Bureau of Epidemiology
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกรหัสผ่าน   
หน้าหลัก::.ดาวน์โหลด::.Q & A::.เกี่ยวกับ

ตาราง สรุปกิจกรรมในระบบเฝ้าระวัง กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2562
สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2562
จำนวนสถานพยาบาล (แห่ง)
ลงทะเบียน ทั้งหมด969
ส่งรายงาน ทันเวลา 520
มีสัดส่วน ILI 5 - 10%17
มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %3

หากท่านมีปัญหาในการส่งข้อมูล
ติดต่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
โทร.0814263993
อีเมล์ n4573340@hotmail.com


เรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน

      ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ระบบเฝ้าระวังฯ ILI ได้เพิ่มช่องทางให้ทุกจังหวัดได้ตรวจสอบรหัสสมาชิก และรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกในจังหวัดของท่าน ที่เมนู " ข้อมูลสมาชิกในจังหวัด " ขอรบกวนทุกท่านเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขข้อมูลสมาชิกในพื้นที่ครับ ถ้าพบว่ามีข้อผิดพลาดในส่วนของข้อมูลสมาชิก ใฟ้เลือกที่ "Edit" และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

      ข้อมูลสมาชิกที่แก้ไขจะแสดงที่ตารางข้างท้ายจากตารางข้อมูลสมาชิกครับ และระบบจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะแก้ไขฐานข้อมูลอีกครั้ง สำหรับสมัครสมาชิกใหม่ให้ส่งข้อมูลเป็น Excel File ผ่านทางอีเมลล์ chakrarat@gmail.com หรือ ili_thailand@yahoo.com และทางทีมงานจะดำเนินการสมัครสมาชิกให้ เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของรหัสสมาชิกครับ สำหรับบางจังหวัดที่ส่งไฟล์ข้อมูลสมาชิกให้แล้ว ขอเรียนว่าทางทีมกำลังตรวจสอบข้อมูลครับ ขอบคุณมากครับ

      ผู้จัดการระบบเฝ้าระวัง ILI
      นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

คำถามที่พบบ่อย

1. คำนิยามผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หมายถึงอะไร
2. คำนิยามของจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกทั้งหมด หมายถึงอะไร
3. ขั้นตอนการเปิดหน้าเวปไซด์ ดำเนินการอย่างไร
4. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก และรหัสสมาชิกมีการกำหนดอย่างไร
5. ขั้นตอนการส่งข้อมูลในแต่ละสัปดาห์ทำอย่างไร
6. SIM card ที่มอบให้สถานพยาบาล นั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง
7. กรณีที่ท่านใส่รหัสสมาชิก และรหัสผ่านแล้ว หน้าเวปไซด์ไม่เปลี่ยนให้ท่านป้อนข้อมูลใหม่หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ จะแก้ไขอย่างไร
8. กรณีที่รหัสสมาชิก และรหัสผ่านที่ท่านได้รับไม่สามารถใช้ป้อนข้อมูลได้ จะสมัครสมาชิกใหม่ได้หรือไม่
9. กรณีจังหวัด หรือ สคร. ต้องการตรวจสอบว่าสถานพยาบาลใดลงทะเบียนแล้ว จะตรวจสอบอย่างไร
10. กรณีจังหวัด หรือสคร. ต้องการตรวจสอบว่าโรงพยาบาลใดยังไม่ได้ส่งข้อมูลบ้าง จะดูข้อมูลได้อย่างไร
11. เมื่อพบความผิดปกติ หรือความผิดพลาดของข้อมูลที่จัดส่ง เมื่อได้ตรวจสอบจากข้อมูลในระบบ ผ่านทางหน้าเวปไซด์ และสัญญาณข้อความเตือนที่ส่งกลับมีความผิดพลาด จะแจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ไหนบ้าง
12. ข้อมูลผู้ป่วย ILI เทียบกับจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด คิดที่ 5% และ 10% แพทย์ที่โรงพยาบาลข้องใจว่าทำไมถึงเป็น 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์
13. กรณีวันธรรมดา สัดส่วนผู้ป่วยมักจะไม่เกิน 5% แต่ในวันหยุด มักจะเกิน ข้อนี้จะสามารถอธิบายได้อย่างไรครับ ว่าระหว่างวันปกติและวันหยุด จะยึดอันไหนเป็นหลัก เพราะตอนนี้ผมบอกแพทย์ที่ รพ.ผมไปว่าวิเคราะห์เป็นรายสัปดาห์ค่ามันเลยเฉลี่ยๆ กันครับ แต่พอมาดูในโปรแกรมจากเว็บไซต์แสดงข้อมูลรายวัน ฉะนั้น ข้อมูลถ้าครบรอบวันหยุดก็จะสูงและต่ำลงเหมือนที่หมอเคยพูดครับ แต่แพทย์โรงพยาบาลผมไม่ค่อยเข้าใจครับ


1. คำนิยามผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หมายถึงอะไร
คำตอบ
ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีประวัติอาการดังนี้
- ผู้ป่วยที่มีอาการอย่างน้อย 2 อาการ ได้แก่ ไข้ (อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ หรือ
- ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นทางเดินหายใจช่วงบนอักเสบ (Acute respiratory tract infection) เช่น หวัด คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ซึ่งสามารถลงรหัสโรคด้วย ICD-10 ได้แก่ J00 (J00.00 - J00.99), J02.9, J06.9 หรือ
- ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ซึ่งสามารถลงรหัสโรคด้วย ICD-10 ได้แก่ J09 (J09.00 - J09.99), J10 (J10.00 - J10.99), J11 (J11.00 - J11.99)

TOP
2. คำนิยามของจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกทั้งหมด หมายถึงอะไร
คำตอบ
จำนวนครั้งผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจ และรักษาในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมี
- ลักษณะ รวบรวมเป็นจำนวนครั้งของการให้บริการในแต่ละวัน
- ระยะเวลา ข้อมูลรายวัน โดยกำหนดระยะเวลาแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนั้นๆ แต่ให้รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน เช่น รพ. A เก็บรวบรวมข้อมูลกำหนดที่ช่วงเวลาระหว่าง 8.00 น. ของวันที่ 26 มกราคม 2553 ถึงเวลา 7.59 น. ของวันที่ 27 มกราคม 2553 และวันอื่นๆ ต่อไป
- ความครอบคลุม ผู้ป่วยนอกที่รับบริการตรวจ รักษา ที่มีการใช้เวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยนอกทุกคนที่มีการเก็บบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของแต่ละสถานพยาบาล โดยรวมจำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกทั้งหมดประกอบด้วย
o ผู้ป่วยนอกทุกแผนก เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูตินารีเวช ทันตกรรม กายภาพบำบัด ออร์โธปิดิกส์ จักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา อุบัติเหตุฉุกเฉิน และอื่นๆ
o ผู้ป่วยนอกที่นัดมาติดตามอาการ ของทุกแผนกที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
o ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่มีการสั่งจ่ายยา และให้บริการ รวมทั้งการฉีดวัคซีน ล้างแผล ถ่ายภาพรังสี อุลตร้าซาวน์ ตรวจร่างกายประจำปี
o ผู้ที่มารับบริการในสถานพยาบาลและได้เก็บค่าบริการ โดยไม่ได้ตรวจรักษา ได้แก่ ขอใบรับรองแพทย์สมัครงาน ยกเว้น กรณีผู้ป่วยมารับบริการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย-แผนจีน เช่น นวด อบสมุนไพร ฝังเข็ม โดยไม่มีการสั่งยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากการให้บริการเฉพาะบางสถานพยาบาลเท่านั้น และมีโอกาสที่จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการแตกต่างกันมาก

TOP
3. ขั้นตอนการเปิดหน้าเวปไซด์ ดำเนินการอย่างไร
คำตอบ
ท่านสามารถเข้าอิเตอร์เน็ต และเปิดหน้าเวปไซด์ของสำนักระบาดวิทยา http://epid.moph.go.th และเลือกที่เมนูด้านขวา "ระบบเฝ้าระวัง ILI" หรือเปิดหน้าเวปไซด์ http://164.115.25.123/ili ได้โดยตรง

TOP
4. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก และรหัสสมาชิกมีการกำหนดอย่างไร
คำตอบ
      กรณีที่สคร. ได้ส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านให้กับสำนักระบาดวิทยาแล้วนั้นท่านสามารถตรวจสอบรหัสสมาชิก 8 หลัก ซึ่งประกอบด้วย รหัสจังหวัด 2 หลัก ตามด้วย 0 และตามด้วยรหัสหน่วยงาน 5 หลัก ตามที่สปสช. กำหนด และรหัสผ่าน (password) ตามที่ท่านได้รับจาก SMS ที่ส่งกลับถึงท่านหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สคร. ในเขตของท่าน หรือสอบถามที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร. 02-590-1734 หรือมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ สอบถามโดยตรงที่นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ โทร. 082-445-8258
      กรณีที่ท่านยังไม่ได้จัดส่งรายชื่อผ่านทางสคร. ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ระบบจะยังไม่ได้รับลงทะเบียน ดังนั้น ท่านสามารถลงทะเบียนเองได้ที่ http://164.115.25.123/ili เลือกเมนู "สมัครสามชิกใหม่" ทั้งนี้ท่านต้องทราบรหัสจังหวัด และรหัสหน่วยงานตามที่สปสช. กำหนด และท่านต้องกำหนดประเภทการรับข้อความเตือนซึ่งจัดแบ่งตามลักษณะงาน ได้แก่ ผู้ส่งข้อมูล ผู้ค้นหากลุ่มผู้ป่วย หรือหัวหน้าหน่วยงานฝผู้แทน ซึ่งท่านจะได้รับข้อความกลับที่สถานการณ์ที่แตกต่างกัน รายละเอียดดังใน "คู่มือระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่" เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับรหัสสมาชิกและรหัสผ่านทันที และโปรดตรวจสอบรหัสสมาชิก และรหัสผ่านที่ท่านได้รับทันที

TOP
5. ขั้นตอนการส่งข้อมูลในแต่ละสัปดาห์ทำอย่างไร
คำตอบ
ส่งข้อมูลผ่านออนไลน์ ใน โดยเปิดหน้าเวปไซด์ของสำนักระบาดวิทยา http://epid.moph.go.th และเลือกที่เมนูด้านขวา "ระบบเฝ้าระวัง ILI" หรือเปิดหน้าเวปไซด์ http://164.115.25.123/ili ได้โดยตรง จากนั้นให้ใส่รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน เลือกที่เมนู "ป้อนข้อมูลใหม่" ซึ่งท่านสามารถส่งข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอก ILI และจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการในแต่ละวัน ได้ในตาราง เพียงสัปดาห์ละครั้ง (ทุกวันจันทร์)

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าเวปไซด์ข้างต้นได้ ท่านสามารถเลือกส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ SIM card ที่สำนักระบาดวิทยาได้จัดส่งไปให้ พร้อมกับส่งข้อความตามรหัสที่กำหนดในคู่มือระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลที่จัดส่งให้ทุกสถานพยาบาล หรือท่านสามารถตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลได้จากหน้าเวปไซด์ เลือกที่เมนูทางด้านซ้าย "คู่มือระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่"

TOP
6. SIM card ที่มอบให้สถานพยาบาล นั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง
คำตอบ
SIM card ที่มอบให้กับสถานพยาบาลทุกแห่งนั้นเป็น SIM card ในระบบ DTAC ซึ่งเป็น SIM card mใช้สำหรับส่งข้อความตามรหัสที่กำหนดใน "คู่มือระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่" ส่งข้อความไปที่ 1677 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ SIM card mมอบให้ได้ลงทะเบียนสำหรับการส่งข้อมูลผ่านเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง และข้อความที่ท่านส่งจะปรากฎในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งท่านสามารถเรียกดูได้หลังจากส่งข้อความแล้ว ทั้งนี้ระบบฯ จะตรวจสอบความถูกต้อง และแปลงสัญญาณจากข้อความเป็นรูปแบบข้อมูลนำเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบดังกล่าวโดยใช้เวลา 1 วัน ดังนั้นท่านจะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 1 วันถัดไป

   กรณี SIM card ที่มอบให้กับสถานพยาบาล ไม่เท่ากับจำนวนสถานพยาบาลที่ได้จัดส่งไปให้ ช่วยติดต่อกลับมาทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-1734 หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ โทร. 082-445-8258 หรือแจ้งผ่านทาง email: ili_thailand@yahoo.com

TOP
7. กรณีที่ท่านใส่รหัสสมาชิก และรหัสผ่านแล้ว หน้าเวปไซด์ไม่เปลี่ยนให้ท่านป้อนข้อมูลใหม่หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ
ให้ท่านดำเนินการดังนี้
    - ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสสมาชิก และรหัสผ่าน ที่ท่านได้รับ และใส่รหัสดังกล่าวอีกครั้ง
    - ตรวจสอบรหัสผ่านใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นตัวเล็ก ไม่ใช่อักษร capital
    - ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบของสมาชิกท่านอื่นในสถานพยาบาล โดยใส่รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบการป้อนข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ส่งแล้วหรือไม่ก่อน
    - ถ้าไม่สามารถ log in จากรหัสผ่านของทุกคนในสถานพยาบาล กรุณาแจ้งสำนักระบาดวิทยาเกี่ยวกับปัญหาที่พบผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-1734 หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ โทร. 082-445-8258 หรือแจ้งผ่านทาง email: ili_thailand@yahoo.com

TOP
8. กรณีที่รหัสสมาชิก และรหัสผ่านที่ท่านได้รับไม่สามารถใช้ป้อนข้อมูลได้ จะสมัครสมาชิกใหม่ได้หรือไม่
คำตอบ
ท่านสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ท่านต้องแจ้งขอยกเลิกรหัสสมาชิกเดิมก่อน เมื่อท่านตรวจสอบพบความผิดปกติ

TOP
9. กรณีจังหวัด หรือ สคร. ต้องการตรวจสอบว่าสถานพยาบาลใดลงทะเบียนแล้ว จะตรวจสอบอย่างไร
คำตอบ
ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเข้าดูที่หน้าหลัก ตารางใต้เมนู แสดงจำนวนสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ท่านคลิกตรงตัวเลขที่แสดง จะพบกับรายชื่อโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทั้งประเทศ ท่านสามารถเลือกดูจังหวัด หรือสถานพยาบาลที่ท่านต้องทราบได้

TOP
10. กรณีจังหวัด หรือสคร. ต้องการตรวจสอบว่าโรงพยาบาลใดยังไม่ได้ส่งข้อมูลบ้าง จะดูข้อมูลได้อย่างไร
คำตอบ
ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ 2 ช่องทาง คือ
    - จากเมนู "วิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด" ท่านสามารถเลื่อนลงมาดูที่ตารางสรุปสถานการณ์ในจังหวัดของท่าน จะแสดงโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ส่งข้อมูล และโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนผู้ป่วย ILI เกินกว่า 5% หรือเกินกว่า 10% ตามลำดับ
    - จากเมนู "ส่งออกข้อมูล" ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็น Excel file ซึ่งท่านจะได้ข้อมูลดิบ และดำเนินการตรวจสอบวันที่ สัปดาห์ที่ส่งข้อมูล ของแต่ละสถานพยาบาลที่ส่งรายงานได้ด้วยตัวท่านเอง

TOP
11. เมื่อพบความผิดปกติ หรือความผิดพลาดของข้อมูลที่จัดส่ง เมื่อได้ตรวจสอบจากข้อมูลในระบบ ผ่านทางหน้าเวปไซด์ และสัญญาณข้อความเตือนที่ส่งกลับมีความผิดพลาด จะแจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ไหนบ้าง
คำตอบ
ท่านสามารถแจ้งปัญหา และข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับระบบได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร. 02-590-1734 หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ โทร. 082-445-8258

TOP
12. ข้อมูลผู้ป่วย ILI เทียบกับจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด คิดที่ 5% และ 10% แพทย์ที่โรงพยาบาลข้องใจว่าทำไมถึงเป็น 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์
คำตอบ
เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับการรักษาในแต่ละวันไม่เหมือนกัน เช่นวันธรรมดาจะมีผู้ป่วยเบาหวาน โรคเรื้องรังอื่นๆ มากมายทำให้โอกาสที่สัดส่วนผู้ป่วย ILI จะขึ้นและลงในวันที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อลดการกวนของปัจจัยจากลักษณะประชากรผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลแตกต่างกันในวันราชการและวันหยุดราชการ ดังนั้นจึงคำนวณรายสัปดาห์เป็นหลัก
TOP
13. กรณีวันธรรมดา สัดส่วนผู้ป่วยมักจะไม่เกิน 5% แต่ในวันหยุด มักจะเกิน ข้อนี้จะสามารถอธิบายได้อย่างไรครับ ว่าระหว่างวันปกติและวันหยุด จะยึดอันไหนเป็นหลัก เพราะตอนนี้ผมบอกแพทย์ที่ รพ.ผมไปว่าวิเคราะห์เป็นรายสัปดาห์ค่ามันเลยเฉลี่ยๆ กันครับ แต่พอมาดูในโปรแกรมจากเว็บไซต์แสดงข้อมูลรายวัน ฉะนั้น ข้อมูลถ้าครบรอบวันหยุดก็จะสูงและต่ำลงเหมือนที่หมอเคยพูดครับ แต่แพทย์โรงพยาบาลผมไม่ค่อยเข้าใจครับ
คำตอบ
สำหรับกรณีเกณฑ์ที่ใช้วัดที่สัดส่วน ILI ที่ 5% และ10% หมายถึง
- สัดส่วน ILI 5% เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการเก็บตัวอย่างชีวภาพส่งตรวจสำหรับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของกรมวิทย์ฯ จาก 8 โรงพยาบาล พบว่าขณะที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่จะมีสัดส่วน ILI เกินกว่า 5% ทุกปี
- สัดส่วน ILI เกิน 10% เป็นเกณฑ์ที่ตั้งไว้สำหรับการกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคที่เข้มข้นขึ้นให้ทางโรงพยาบาล และสสอ.ได้เริ่มดำเนินการค้นหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ และควบคุมการระบาดของโรคต่อไป
TOP
© 2009 Bureau of Epidemiology
Building 4,6, 6th floor, Office of Permanent Secretary Building-group, Tel.0-2590-1734 Ext 130 Fax.0-2591-8581.
Mail to : Admin Webmaster
    ♣ เรื่องร้องเรียน