สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Logo FETP
ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 Bureau of Epidemiology
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกรหัสผ่าน   
หน้าหลัก::.ดาวน์โหลด::.Q & A::.เกี่ยวกับ

ตาราง สรุปกิจกรรมในระบบเฝ้าระวัง กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2562
สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2562
จำนวนสถานพยาบาล (แห่ง)
ลงทะเบียน ทั้งหมด969
ส่งรายงาน ทันเวลา 520
มีสัดส่วน ILI 5 - 10%17
มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %3

หากท่านมีปัญหาในการส่งข้อมูล
ติดต่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
โทร.0814263993
อีเมล์ n4573340@hotmail.com


เอกสารนำเสนอ
การประชุมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 กันยายน 2553 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนครการพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในสถานพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
โดยพญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร
โดย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร
โดย นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

การเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่
โดย นพ.ชนินันท์ สนธิไชย

© 2009 Bureau of Epidemiology
Building 4,6, 6th floor, Office of Permanent Secretary Building-group, Tel.0-2590-1734 Ext 130 Fax.0-2591-8581.
Mail to : Admin Webmaster
    ♣ เรื่องร้องเรียน