แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011691 :รพ.วิภาวดี
40ขอนแก่น
 1. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
 2. 40011445 :รพ.กระนวน
36ชัยภูมิ
 1. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 2. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
 3. 36010982 :รพ.ภักดีชุมพล
30นครราชสีมา
 1. 30010875 :รพ.จักราช
 2. 30010879 :รพ.โนนสูง
31บุรีรัมย์
 1. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 2. 31140100 :รพ.หนองหงส์
 3. 31170100 :รพ.โนนสุวรรณ
16ลพบุรี
 1. 16010790 :รพ.โคกสำโรง
33ศรีสะเกษ
 1. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 2. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
47สกลนคร
 1. 47100100 :รพ.บ้านม่วง
41อุดรธานี
 1. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
61อุทัยธานี
 1. 61060000 :รพ.บ้านไร่
76เพชรบุรี
 1. 76011311 :รพ.ท่ายาง
42เลย
 1. 42120100 :รพ.ผาขาว
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [1]2. 40:ขอนแก่น [2]3. 36:ชัยภูมิ [3]4. 30:นครราชสีมา [2]5. 31:บุรีรัมย์ [3]
6. 16:ลพบุรี [1]7. 33:ศรีสะเกษ [2]8. 47:สกลนคร [1]9. 41:อุดรธานี [1]10. 61:อุทัยธานี [1]
11. 76:เพชรบุรี [1]12. 42:เลย [1]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 19 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก