แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011691 :รพ.วิภาวดี
71กาญจนบุรี
 1. 71011282 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
 2. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
46กาฬสินธุ์
 1. 46011086 :รพ.หนองกุงศรี
 2. 46028791 :รพ.สามชัย
62กำแพงเพชร
 1. 62011235 :รพ.ทรายทองวัฒนา
18ชัยนาท
 1. 18027974 :รพ.หนองมะโมง
36ชัยภูมิ
 1. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
86ชุมพร
 1. 86011377 :รพ.ปะทิว
63ตาก
 1. 63011243 :รพ.อุ้มผาง
 2. 63050100 :รพ.ท่าสองยาง
73นครปฐม
 1. 73031800 :รพ.ห้วยพลู
30นครราชสีมา
 1. 30010871 :รพ.ครบุรี
 2. 30010875 :รพ.จักราช
 3. 30010880 :รพ.ขามสะแกแสง
 4. 30010883 :รพ.ปักธงชัย
 5. 30010893 :รพ.โนนแดง
80นครศรีธรรมราช
 1. 80011334 :รพ.ร่อนพิบูลย์
 2. 80011660 :รพ.จุฬาภรณ์
60นครสวรรค์
 1. 60011209 :รพ.โกรกพระ
12นนทบุรี
 1. 12010758 :รพ.บางบัวทอง
31บุรีรัมย์
 1. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 2. 31130100 :รพ.นาโพธิ์
 3. 31200100 :รพ.โนนดินแดง
94ปัตตานี
 1. 94011424 :รพ.หนองจิก
 2. 94011427 :รพ.ทุ่งยางแดง
 3. 94011429 :รพ.ยะหริ่ง
 4. 94011464 :รพ.กะพ้อ
14พระนครศรีอยุธยา
 1. 14020000 :รพ.ท่าเรือ
56พะเยา
 1. 56050100 :รพ.ดอกคำใต้
93พัทลุง
 1. 93011416 :รพ.ตะโหมด
 2. 93011419 :รพ.ศรีบรรพต
44มหาสารคาม
 1. 44010002 :รพ.ชื่นชม
95ยะลา
 1. 95013806 :รพ.กาบัง
35ยโสธร
 1. 35010968 :รพ.ค้อวัง
21ระยอง
 1. 21010831 :รพ.บ้านค่าย
16ลพบุรี
 1. 16010793 :รพ.ท่าหลวง
 2. 16010795 :รพ.โคกเจริญ
52ลำปาง
 1. 52012003 :รพ.เขลางค์รามลำปาง
 2. 52040001 :รพ.เสริมงาม
51ลำพูน
 1. 51011140 :รพ.แม่ทา
33ศรีสะเกษ
 1. 33010936 :รพ.บึงบูรพ์
 2. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 3. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
90สงขลา
 1. 90011388 :รพ.สมเด็จฯนาทวี
 2. 90011388 :โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ณ อำเภอนาทวี
 3. 90011397 :รพ.ควนเนียง
 4. 90011399 :รพ.บางกล่ำ
 5. 90011400 :รพ.สิงหนคร
19สระบุรี
 1. 19010809 :รพ.วิหารแดง
17สิงห์บุรี
 1. 17040400 :รพ.พรหมบุรี
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84011367 :รพ.บ้านนาเดิม
 2. 84011459 :รพร.เวียงสระ
 3. 84011654 :รพ.วิภาวดี
 4. 84014862 :รพ.กองบิน 7
32สุรินทร์
 1. 32010920 :รพ.รัตนบุรี
 2. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
41อุดรธานี
 1. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
61อุทัยธานี
 1. 61070000 :รพ.ลานสัก
 2. 61080000 :รพ.ห้วยคต
34อุบลราชธานี
 1. 34010959 :รพ.สำโรง
57เชียงราย
 1. 57011196 :รพ.เวียงป่าเป้า
 2. 57011197 :รพ.พญาเม็งราย
50เชียงใหม่
 1. 50011134 :รพ.อมก๋อย
76เพชรบุรี
 1. 76011310 :รพ.ชะอำ
 2. 76011311 :รพ.ท่ายาง
42เลย
 1. 42070100 :รพ.ภูเรือ
58แม่ฮ่องสอน
 1. 58011203 :รพ.ขุนยวม
 2. 58011206 :รพ.แม่ลาน้อย
 3. 58011208 :รพ.ปางมะผ้า
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [1]2. 71:กาญจนบุรี [2]3. 46:กาฬสินธุ์ [2]4. 62:กำแพงเพชร [1]5. 18:ชัยนาท [1]
6. 36:ชัยภูมิ [1]7. 86:ชุมพร [1]8. 63:ตาก [2]9. 73:นครปฐม [1]10. 30:นครราชสีมา [5]
11. 80:นครศรีธรรมราช [2]12. 60:นครสวรรค์ [1]13. 12:นนทบุรี [1]14. 31:บุรีรัมย์ [3]15. 94:ปัตตานี [4]
16. 14:พระนครศรีอยุธยา [1]17. 56:พะเยา [1]18. 93:พัทลุง [2]19. 44:มหาสารคาม [1]20. 95:ยะลา [1]
21. 35:ยโสธร [1]22. 21:ระยอง [1]23. 16:ลพบุรี [2]24. 52:ลำปาง [2]25. 51:ลำพูน [1]
26. 33:ศรีสะเกษ [3]27. 90:สงขลา [5]28. 19:สระบุรี [1]29. 17:สิงห์บุรี [1]30. 84:สุราษฎร์ธานี [4]
31. 32:สุรินทร์ [2]32. 41:อุดรธานี [1]33. 61:อุทัยธานี [2]34. 34:อุบลราชธานี [1]35. 57:เชียงราย [2]
36. 50:เชียงใหม่ [1]37. 76:เพชรบุรี [2]38. 42:เลย [1]39. 58:แม่ฮ่องสอน [3]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 70 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก