แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011560 :รพ.เปาโล เกษตร
 2. 10011691 :รพ.วิภาวดี
71กาญจนบุรี
 1. 71011282 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
 2. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
 3. 71011285 :รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
86ชุมพร
 1. 86011377 :รพ.ปะทิว
63ตาก
 1. 63011243 :รพ.อุ้มผาง
12นนทบุรี
 1. 12010520 :รพ.นนทเวช
31บุรีรัมย์
 1. 31130100 :รพ.นาโพธิ์
93พัทลุง
 1. 93011419 :รพ.ศรีบรรพต
83ภูเก็ต
 1. 83012185 :รพ.มิชชั่น
49มุกดาหาร
 1. 49011115 :รพ.ดงหลวง
35ยโสธร
 1. 35010968 :รพ.ค้อวัง
33ศรีสะเกษ
 1. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
57เชียงราย
 1. 57011197 :รพ.พญาเม็งราย
 2. 57011200 :รพ.แม่ฟ้าหลวง
50เชียงใหม่
 1. 50011136 :รพ.เวียงแหง
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [2]2. 71:กาญจนบุรี [3]3. 86:ชุมพร [1]4. 63:ตาก [1]5. 12:นนทบุรี [1]
6. 31:บุรีรัมย์ [1]7. 93:พัทลุง [1]8. 83:ภูเก็ต [1]9. 49:มุกดาหาร [1]10. 35:ยโสธร [1]
11. 33:ศรีสะเกษ [1]12. 57:เชียงราย [2]13. 50:เชียงใหม่ [1]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 17 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก