แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011560 :รพ.เปาโล เกษตร
 2. 10011691 :รพ.วิภาวดี
71กาญจนบุรี
 1. 71011282 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
 2. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
 3. 71011285 :รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
 4. 71014136 :รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
46กาฬสินธุ์
 1. 46011085 :รพ.ท่าคันโท
 2. 46011088 :รพ.ห้วยผึ้ง
 3. 46028791 :รพ.สามชัย
62กำแพงเพชร
 1. 62011229 :รพ.ไทรงาม
 2. 62011232 :รพ.คลองขลุง
 3. 62011234 :รพ.ลานกระบือ
40ขอนแก่น
 1. 40011006 :รพ.แวงน้อย
 2. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
 3. 40011012 :รพ.ภูผาม่าน
 4. 40011445 :รพ.กระนวน
24ฉะเชิงเทรา
 1. 24013747 :รพ.ราชสาส์น
20ชลบุรี
 1. 20010818 :รพ.หนองใหญ่
18ชัยนาท
 1. 18027974 :รพ.หนองมะโมง
36ชัยภูมิ
 1. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 2. 36010983 :รพ.เนินสง่า
92ตรัง
 1. 92020406 :รพ.กันตัง
63ตาก
 1. 63011243 :รพ.อุ้มผาง
26นครนายก
 1. 26010863 :รพ.ปากพลี
 2. 26010864 :รพ.บ้านนา
30นครราชสีมา
 1. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 2. 30010875 :รพ.จักราช
 3. 30010877 :รพ.ด่านขุนทด
 4. 30010878 :รพ.โนนไทย
 5. 30010879 :รพ.โนนสูง
 6. 30010883 :รพ.ปักธงชัย
 7. 30010887 :รพ.สูงเนิน
 8. 30010891 :รพ.หนองบุนนาก
 9. 30010893 :รพ.โนนแดง
 10. 30010894 :รพ.วังน้ำเขียว
60นครสวรรค์
 1. 60060120 :รพ.ตากฟ้า
12นนทบุรี
 1. 12010757 :รพ.บางใหญ่
96นราธิวาส
 1. 96023771 :รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
31บุรีรัมย์
 1. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 2. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 3. 31130100 :รพ.นาโพธิ์
 4. 31230100 :รพ.เฉลิมพระเกียรติ
77ประจวบคีรีขันธ์
 1. 77011522 :รพ.ค่ายธนะรัชต์
14พระนครศรีอยุธยา
 1. 14010688 :รพ.เสนา
 2. 14010769 :รพ.สมเด็จพระสังฆราช
 3. 14010773 :รพ.บางปะหัน
 4. 14020000 :รพ.ท่าเรือ
 5. 14110000 :รพ.วังน้อย
93พัทลุง
 1. 93011419 :รพ.ศรีบรรพต
66พิจิตร
 1. 66020100 :รพ.วังทรายพูน
 2. 66027978 :รพ.สากเหล็ก
83ภูเก็ต
 1. 83012184 :รพ.กรุงเทพภูเก็ต
49มุกดาหาร
 1. 49011115 :รพ.ดงหลวง
35ยโสธร
 1. 35010968 :รพ.ค้อวัง
21ระยอง
 1. 21010831 :รพ.บ้านค่าย
 2. 21010834 :รพ.นิคมพัฒนา
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011063 :รพ.จตุรพักตรพิมาน
 2. 45011064 :รพ.ธวัชบุรี
 3. 45011075 :รพ.ศรีสมเด็จ
16ลพบุรี
 1. 16010795 :รพ.โคกเจริญ
52ลำปาง
 1. 52012003 :รพ.เขลางค์รามลำปาง
 2. 52040001 :รพ.เสริมงาม
51ลำพูน
 1. 51011143 :รพ.ทุ่งหัวช้าง
33ศรีสะเกษ
 1. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 2. 33010936 :รพ.บึงบูรพ์
 3. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 4. 33028015 :รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
47สกลนคร
 1. 47170200 :รพ.โพนนาแก้ว
90สงขลา
 1. 90011397 :รพ.ควนเนียง
 2. 90011399 :รพ.บางกล่ำ
 3. 90011400 :รพ.สิงหนคร
11สมุทรปราการ
 1. 11010754 :รพ.บางจาก
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84011367 :รพ.บ้านนาเดิม
 2. 84011459 :รพร.เวียงสระ
32สุรินทร์
 1. 32010926 :รพ.บัวเชด
 2. 32022302 :รพ.พนมดงรัก
 3. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
41อุดรธานี
 1. 41011026 :รพ.สร้างคอม
61อุทัยธานี
 1. 61050000 :รพ.หนองขาหย่าง
 2. 61060000 :รพ.บ้านไร่
 3. 61080000 :รพ.ห้วยคต
34อุบลราชธานี
 1. 34010945 :รพ.โขงเจียม
 2. 34010946 :รพ.เขื่องใน
 3. 34010959 :รพ.สำโรง
 4. 34010962 :รพ.ทุ่งศรีอุดม
15อ่างทอง
 1. 15010788 :รพ.สามโก้
57เชียงราย
 1. 57011196 :รพ.เวียงป่าเป้า
 2. 57011197 :รพ.พญาเม็งราย
 3. 57028823 :รพ.ดอยหลวง
50เชียงใหม่
 1. 50011134 :รพ.อมก๋อย
 2. 50011139 :รพ.แม่ออน
 3. 50023736 :รพ.วัดจันทร์
67เพชรบูรณ์
 1. 67011264 :รพ.ชนแดน
42เลย
 1. 42028861 :รพ.หนองหิน
 2. 42070100 :รพ.ภูเรือ
 3. 42120100 :รพ.ผาขาว
54แพร่
 1. 54011170 :รพ.สอง
 2. 54011172 :รพ.หนองม่วงไข่
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [2]2. 71:กาญจนบุรี [4]3. 46:กาฬสินธุ์ [3]4. 62:กำแพงเพชร [3]5. 40:ขอนแก่น [4]
6. 24:ฉะเชิงเทรา [1]7. 20:ชลบุรี [1]8. 18:ชัยนาท [1]9. 36:ชัยภูมิ [2]10. 92:ตรัง [1]
11. 63:ตาก [1]12. 26:นครนายก [2]13. 30:นครราชสีมา [10]14. 60:นครสวรรค์ [1]15. 12:นนทบุรี [1]
16. 96:นราธิวาส [1]17. 31:บุรีรัมย์ [4]18. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [1]19. 14:พระนครศรีอยุธยา [5]20. 93:พัทลุง [1]
21. 66:พิจิตร [2]22. 83:ภูเก็ต [1]23. 49:มุกดาหาร [1]24. 35:ยโสธร [1]25. 21:ระยอง [2]
26. 45:ร้อยเอ็ด [3]27. 16:ลพบุรี [1]28. 52:ลำปาง [2]29. 51:ลำพูน [1]30. 33:ศรีสะเกษ [4]
31. 47:สกลนคร [1]32. 90:สงขลา [3]33. 11:สมุทรปราการ [1]34. 84:สุราษฎร์ธานี [2]35. 32:สุรินทร์ [3]
36. 41:อุดรธานี [1]37. 61:อุทัยธานี [3]38. 34:อุบลราชธานี [4]39. 15:อ่างทอง [1]40. 57:เชียงราย [3]
41. 50:เชียงใหม่ [3]42. 67:เพชรบูรณ์ [1]43. 42:เลย [3]44. 54:แพร่ [2]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 98 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก