แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011560 :รพ.เปาโล เกษตร
 2. 10011691 :รพ.วิภาวดี
 3. 10011703 :รพ.แพทย์ปัญญา
71กาญจนบุรี
 1. 71011282 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
 2. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
 3. 71014136 :รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
46กาฬสินธุ์
 1. 46011086 :รพ.หนองกุงศรี
 2. 46028791 :รพ.สามชัย
62กำแพงเพชร
 1. 62011232 :รพ.คลองขลุง
 2. 62028010 :รพ.โกสัมพีนคร
20ชลบุรี
 1. 20010818 :รพ.หนองใหญ่
36ชัยภูมิ
 1. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 2. 36010981 :รพ.คอนสาร
86ชุมพร
 1. 86011377 :รพ.ปะทิว
92ตรัง
 1. 92050101 :รพ.สิเกา
63ตาก
 1. 63050100 :รพ.ท่าสองยาง
48นครพนม
 1. 48011108 :รพ.เรณูนคร
 2. 48011112 :รพ.โพนสวรรค์
30นครราชสีมา
 1. 30010875 :รพ.จักราช
 2. 30010887 :รพ.สูงเนิน
80นครศรีธรรมราช
 1. 80011324 :รพ.ลานสกา
 2. 80011326 :รพ.พิปูน
 3. 80011329 :รพ.ท่าศาลา
 4. 80011334 :รพ.ร่อนพิบูลย์
60นครสวรรค์
 1. 60040749 :รพ.ชุมตาบง
12นนทบุรี
 1. 12010520 :รพ.นนทเวช
 2. 12010757 :รพ.บางใหญ่
 3. 12012257 :สถาบันบำราศนราดูร
96นราธิวาส
 1. 96023771 :รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
31บุรีรัมย์
 1. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 2. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 3. 31130100 :รพ.นาโพธิ์
 4. 31180100 :รพ.ชำนิ
94ปัตตานี
 1. 94011429 :รพ.ยะหริ่ง
 2. 94011431 :รพ.แม่ลาน
14พระนครศรีอยุธยา
 1. 14090000 :รพ.ภาชี
 2. 14100000 :รพ.ลาดบัวหลวง
56พะเยา
 1. 56050100 :รพ.ดอกคำใต้
93พัทลุง
 1. 93010200 :รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
 2. 93011419 :รพ.ศรีบรรพต
 3. 93011421 :รพ.บางแก้ว
83ภูเก็ต
 1. 83010741 :รพ.วชิระภูเก็ต
 2. 83012184 :รพ.กรุงเทพภูเก็ต
44มหาสารคาม
 1. 44010002 :รพ.ชื่นชม
95ยะลา
 1. 95011434 :รพ.รามัน
 2. 95013806 :รพ.กาบัง
35ยโสธร
 1. 35010968 :รพ.ค้อวัง
21ระยอง
 1. 21010831 :รพ.บ้านค่าย
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011075 :รพ.ศรีสมเด็จ
52ลำปาง
 1. 52005001 :รพ.งาว
 2. 52012003 :รพ.เขลางค์รามลำปาง
 3. 52040001 :รพ.เสริมงาม
33ศรีสะเกษ
 1. 33010937 :รพ.ห้วยทับทัน
 2. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 3. 33010940 :รพ.วังหิน
 4. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
 5. 33028016 :รพ.ศิลาลาด
47สกลนคร
 1. 47030100 :รพ.กุดบาก
19สระบุรี
 1. 19010808 :รพ.หนองแค
 2. 19010809 :รพ.วิหารแดง
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84011358 :รพ.ดอนสัก
 2. 84011367 :รพ.บ้านนาเดิม
 3. 84011368 :รพ.เคียนซา
32สุรินทร์
 1. 32010926 :รพ.บัวเชด
 2. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
 3. 32027844 :รพ.โนนนารายณ์
61อุทัยธานี
 1. 61070000 :รพ.ลานสัก
15อ่างทอง
 1. 15010788 :รพ.สามโก้
57เชียงราย
 1. 57011195 :รพ.แม่สรวย
 2. 57011196 :รพ.เวียงป่าเป้า
 3. 57011197 :รพ.พญาเม็งราย
 4. 57011202 :รพ.เวียงเชียงรุ้ง
 5. 57028823 :รพ.ดอยหลวง
50เชียงใหม่
 1. 50011124 :รพ.สะเมิง
 2. 50011134 :รพ.อมก๋อย
 3. 50011136 :รพ.เวียงแหง
76เพชรบุรี
 1. 76011310 :รพ.ชะอำ
 2. 76011311 :รพ.ท่ายาง
42เลย
 1. 42028861 :รพ.หนองหิน
 2. 42050100 :รพ.ด่านซ้าย
 3. 42120100 :รพ.ผาขาว
54แพร่
 1. 54011169 :รพ.สูงเม่น
58แม่ฮ่องสอน
 1. 58011203 :รพ.ขุนยวม
 2. 58011206 :รพ.แม่ลาน้อย
 3. 58011208 :รพ.ปางมะผ้า
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [3]2. 71:กาญจนบุรี [3]3. 46:กาฬสินธุ์ [2]4. 62:กำแพงเพชร [2]5. 20:ชลบุรี [1]
6. 36:ชัยภูมิ [2]7. 86:ชุมพร [1]8. 92:ตรัง [1]9. 63:ตาก [1]10. 48:นครพนม [2]
11. 30:นครราชสีมา [2]12. 80:นครศรีธรรมราช [4]13. 60:นครสวรรค์ [1]14. 12:นนทบุรี [3]15. 96:นราธิวาส [1]
16. 31:บุรีรัมย์ [4]17. 94:ปัตตานี [2]18. 14:พระนครศรีอยุธยา [2]19. 56:พะเยา [1]20. 93:พัทลุง [3]
21. 83:ภูเก็ต [2]22. 44:มหาสารคาม [1]23. 95:ยะลา [2]24. 35:ยโสธร [1]25. 21:ระยอง [1]
26. 45:ร้อยเอ็ด [1]27. 52:ลำปาง [3]28. 33:ศรีสะเกษ [5]29. 47:สกลนคร [1]30. 19:สระบุรี [2]
31. 84:สุราษฎร์ธานี [3]32. 32:สุรินทร์ [3]33. 61:อุทัยธานี [1]34. 15:อ่างทอง [1]35. 57:เชียงราย [5]
36. 50:เชียงใหม่ [3]37. 76:เพชรบุรี [2]38. 42:เลย [3]39. 54:แพร่ [1]40. 58:แม่ฮ่องสอน [3]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 85 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก