แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011560 :รพ.เมโย
 2. 10011691 :รพ.วิภาวดี
 3. 10011703 :รพ.แพทย์ปัญญา
71กาญจนบุรี
 1. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
 2. 71011285 :รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
46กาฬสินธุ์
 1. 46011085 :รพ.ท่าคันโท
 2. 46011088 :รพ.ห้วยผึ้ง
62กำแพงเพชร
 1. 62011232 :รพ.คลองขลุง
 2. 62028010 :รพ.โกสัมพีนคร
40ขอนแก่น
 1. 40011000 :รพ.น้ำพอง
 2. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
 3. 40011445 :รพ.กระนวน
20ชลบุรี
 1. 20010818 :รพ.หนองใหญ่
18ชัยนาท
 1. 18010802 :รพ.มโนรมย์
 2. 18027974 :รพ.หนองมะโมง
36ชัยภูมิ
 1. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 2. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
 3. 36010983 :รพ.เนินสง่า
92ตรัง
 1. 92020406 :รพ.กันตัง
26นครนายก
 1. 26010863 :รพ.ปากพลี
73นครปฐม
 1. 73031800 :รพ.ห้วยพลู
48นครพนม
 1. 48011107 :รพ.นาทม
30นครราชสีมา
 1. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 2. 30010879 :รพ.โนนสูง
 3. 30010883 :รพ.ปักธงชัย
 4. 30010885 :รพ.ห้วยแถลง
 5. 30010887 :รพ.สูงเนิน
 6. 30027839 :รพ.บัวลาย
 7. 30027840 :รพ.สีดา
80นครศรีธรรมราช
 1. 80011324 :รพ.ลานสกา
60นครสวรรค์
 1. 60040749 :รพ.ชุมตาบง
 2. 60060120 :รพ.ตากฟ้า
12นนทบุรี
 1. 12010757 :รพ.บางใหญ่
 2. 12010758 :รพ.บางบัวทอง
96นราธิวาส
 1. 96011436 :รพ.บาเจาะ
 2. 96011437 :รพ.ระแงะ
 3. 96011442 :รพ.สุไหงปาดี
31บุรีรัมย์
 1. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 2. 31140100 :รพ.หนองหงส์
 3. 31230100 :รพ.เฉลิมพระเกียรติ
94ปัตตานี
 1. 94011428 :รพ.ไม้แก่น
14พระนครศรีอยุธยา
 1. 14020000 :รพ.ท่าเรือ
 2. 14060000 :รพ.บางปะอิน
 3. 14090000 :รพ.ภาชี
93พัทลุง
 1. 93011419 :รพ.ศรีบรรพต
83ภูเก็ต
 1. 83012184 :รพ.กรุงเทพภูเก็ต
44มหาสารคาม
 1. 44010002 :รพ.ชื่นชม
95ยะลา
 1. 95011432 :รพ.บันนังสตา
 2. 95011433 :รพ.ธารโต
 3. 95013806 :รพ.กาบัง
35ยโสธร
 1. 35010968 :รพ.ค้อวัง
21ระยอง
 1. 21010831 :รพ.บ้านค่าย
 2. 21010832 :รพ.ปลวกแดง
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011075 :รพ.ศรีสมเด็จ
 2. 45011076 :รพ.จังหาร
52ลำปาง
 1. 52012003 :รพ.เขลางค์รามลำปาง
 2. 52040001 :รพ.เสริมงาม
51ลำพูน
 1. 51010714 :รพ.ลำพูน
 2. 51011143 :รพ.ทุ่งหัวช้าง
33ศรีสะเกษ
 1. 33010932 :รพ.ปรางค์กู่
 2. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 3. 33010936 :รพ.บึงบูรพ์
 4. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 5. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
 6. 33028015 :รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
47สกลนคร
 1. 47140100 :รพ.เต่างอย
90สงขลา
 1. 90011397 :รพ.ควนเนียง
 2. 90011399 :รพ.บางกล่ำ
75สมุทรสงคราม
 1. 75010735 :รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
74สมุทรสาคร
 1. 74010120 :รพ.สมุทรสาคร
19สระบุรี
 1. 19010808 :รพ.หนองแค
 2. 19010809 :รพ.วิหารแดง
 3. 19010812 :รพ.ดอนพุด
72สุพรรณบุรี
 1. 72080100 :รพ.สามชุก
 2. 72100100 :รพ.หนองหญ้าไซ
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84011364 :รพ.พนม
 2. 84011459 :รพร.เวียงสระ
32สุรินทร์
 1. 32010916 :รพ.ท่าตูม
 2. 32010917 :รพ.จอมพระ
 3. 32010918 :รพ.ปราสาท
 4. 32010920 :รพ.รัตนบุรี
 5. 32010925 :รพ.สำโรงทาบ
 6. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
61อุทัยธานี
 1. 61060000 :รพ.บ้านไร่
 2. 61070000 :รพ.ลานสัก
15อ่างทอง
 1. 15010784 :รพ.ป่าโมก
57เชียงราย
 1. 57011197 :รพ.พญาเม็งราย
 2. 57011198 :รพ.เวียงแก่น
50เชียงใหม่
 1. 50011124 :รพ.สะเมิง
 2. 50011134 :รพ.อมก๋อย
 3. 50011136 :รพ.เวียงแหง
 4. 50011139 :รพ.แม่ออน
42เลย
 1. 42028861 :รพ.หนองหิน
 2. 42070100 :รพ.ภูเรือ
 3. 42120100 :รพ.ผาขาว
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [3]2. 71:กาญจนบุรี [2]3. 46:กาฬสินธุ์ [2]4. 62:กำแพงเพชร [2]5. 40:ขอนแก่น [3]
6. 20:ชลบุรี [1]7. 18:ชัยนาท [2]8. 36:ชัยภูมิ [3]9. 92:ตรัง [1]10. 26:นครนายก [1]
11. 73:นครปฐม [1]12. 48:นครพนม [1]13. 30:นครราชสีมา [7]14. 80:นครศรีธรรมราช [1]15. 60:นครสวรรค์ [2]
16. 12:นนทบุรี [2]17. 96:นราธิวาส [3]18. 31:บุรีรัมย์ [3]19. 94:ปัตตานี [1]20. 14:พระนครศรีอยุธยา [3]
21. 93:พัทลุง [1]22. 83:ภูเก็ต [1]23. 44:มหาสารคาม [1]24. 95:ยะลา [3]25. 35:ยโสธร [1]
26. 21:ระยอง [2]27. 45:ร้อยเอ็ด [2]28. 52:ลำปาง [2]29. 51:ลำพูน [2]30. 33:ศรีสะเกษ [6]
31. 47:สกลนคร [1]32. 90:สงขลา [2]33. 75:สมุทรสงคราม [1]34. 74:สมุทรสาคร [1]35. 19:สระบุรี [3]
36. 72:สุพรรณบุรี [2]37. 84:สุราษฎร์ธานี [2]38. 32:สุรินทร์ [6]39. 61:อุทัยธานี [2]40. 15:อ่างทอง [1]
41. 57:เชียงราย [2]42. 50:เชียงใหม่ [4]43. 42:เลย [3]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 95 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8