แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %

71กาญจนบุรี
  1. 71014136 :รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
60นครสวรรค์
  1. 60012284 :รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
12นนทบุรี
  1. 12010520 :รพ.นนทเวช
83ภูเก็ต
  1. 83012185 :รพ.มิชชั่น
21ระยอง
  1. 21010835 :รพ.กรุงเทพระยอง
33ศรีสะเกษ
  1. 33010943 :รพ.เมืองจันทร์
57เชียงราย
  1. 57011200 :รพ.แม่ฟ้าหลวง
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 71:กาญจนบุรี [1]:กาญจนบุรี2. 60:นครสวรรค์ [1]:นครสวรรค์3. 12:นนทบุรี [1]:นนทบุรี4. 83:ภูเก็ต [1]:ภูเก็ต5. 21:ระยอง [1]
6. 33:ศรีสะเกษ [1]:ศรีสะเกษ7. 57:เชียงราย [1]:เชียงราย
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8