แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %

71กาญจนบุรี
  1. 71011285 :รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
60นครสวรรค์
  1. 60040749 :รพ.ชุมตาบง
33ศรีสะเกษ
  1. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
  2. 33010943 :รพ.เมืองจันทร์
84สุราษฎร์ธานี
  1. 84014862 :รพ.กองบิน 7
64สุโขทัย
  1. 64011246 :รพ.กงไกรลาศ
50เชียงใหม่
  1. 50011136 :รพ.เวียงแหง
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 71:กาญจนบุรี [1]:กาญจนบุรี2. 60:นครสวรรค์ [1]:นครสวรรค์3. 33:ศรีสะเกษ [2]:ศรีสะเกษ4. 84:สุราษฎร์ธานี [1]:สุราษฎร์ธานี5. 64:สุโขทัย [1]
6. 50:เชียงใหม่ [1]:เชียงใหม่
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก