แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %

63ตาก
  1. 63011243 :รพ.อุ้มผาง
77ประจวบคีรีขันธ์
  1. 77011522 :รพ.ค่ายธนะรัชต์
21ระยอง
  1. 21010835 :รพ.กรุงเทพระยอง
84สุราษฎร์ธานี
  1. 84011365 :รพ.ท่าฉาง
41อุดรธานี
  1. 41010671 :รพ.อุดรธานี
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 63:ตาก [1]:ตาก2. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [1]:ประจวบคีรีขันธ์3. 21:ระยอง [1]:ระยอง4. 84:สุราษฎร์ธานี [1]:สุราษฎร์ธานี5. 41:อุดรธานี [1]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 5 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก