แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %

66พิจิตร
  1. 66080100 :รพ.ทับคล้อ
21ระยอง
  1. 21010835 :รพ.กรุงเทพระยอง
84สุราษฎร์ธานี
  1. 84014862 :รพ.กองบิน 7
50เชียงใหม่
  1. 50011136 :รพ.เวียงแหง
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 66:พิจิตร [1]:พิจิตร2. 21:ระยอง [1]:ระยอง3. 84:สุราษฎร์ธานี [1]:สุราษฎร์ธานี4. 50:เชียงใหม่ [1]:เชียงใหม่
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 4 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก