แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %

77ประจวบคีรีขันธ์
  1. 77011522 :รพ.ค่ายธนะรัชต์
35ยโสธร
  1. 35010963 :รพ.ทรายมูล
21ระยอง
  1. 21010835 :รพ.กรุงเทพระยอง
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [1]:ประจวบคีรีขันธ์2. 35:ยโสธร [1]:ยโสธร3. 21:ระยอง [1]:ระยอง
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 3 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก