แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %

60นครสวรรค์
  1. 60040749 :รพ.ชุมตาบง
12นนทบุรี
  1. 12010520 :รพ.นนทเวช
83ภูเก็ต
  1. 83010741 :รพ.วชิระภูเก็ต
  2. 83012185 :รพ.มิชชั่น
35ยโสธร
  1. 35010963 :รพ.ทรายมูล
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 60:นครสวรรค์ [1]:นครสวรรค์2. 12:นนทบุรี [1]:นนทบุรี3. 83:ภูเก็ต [2]:ภูเก็ต4. 35:ยโสธร [1]:ยโสธร
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 5 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก