แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI ส่งรายงาน ทันเวลา ก่อนวันที่ 2018-03-11

81กระบี่
 1. 81011346 :รพ.เหนือคลอง
10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011691 :รพ.วิภาวดี
46กาฬสินธุ์
 1. 46011449 :รพ.กุฉินารายณ์
40ขอนแก่น
 1. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
 2. 40011445 :รพ.กระนวน
20ชลบุรี
 1. 20010826 :รพ.บ่อทอง
36ชัยภูมิ
 1. 36010702 :รพ.ชัยภูมิ
 2. 36010970 :รพ.บ้านเขว้า
 3. 36010971 :รพ.คอนสวรรค์
 4. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 5. 36010973 :รพ.หนองบัวแดง
 6. 36010974 :รพ.จัตุรัส
 7. 36010975 :รพ.บำเหน็จณรงค์
 8. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
 9. 36010977 :รพ.เทพสถิต
 10. 36010978 :รพ.ภูเขียว
 11. 36010979 :รพ.บ้านแท่น
 12. 36010980 :รพ.แก้งคร้อ
 13. 36010981 :รพ.คอนสาร
 14. 36010982 :รพ.ภักดีชุมพล
 15. 36010983 :รพ.เนินสง่า
 16. 36010984 :รพ.ซับใหญ่
86ชุมพร
 1. 86011383 :รพ.สวี
73นครปฐม
 1. 73010110 :รพ.นครปฐม
 2. 73060900 :รพ.สามพราน
30นครราชสีมา
 1. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 2. 30010874 :รพ.บ้านเหลื่อม
 3. 30010875 :รพ.จักราช
 4. 30010879 :รพ.โนนสูง
 5. 30010882 :รพ.ประทาย
 6. 30010886 :รพ.ชุมพวง
 7. 30011602 :รพ.เมืองยาง
 8. 30024692 :รพ.เฉลิมพระเกียรติ
60นครสวรรค์
 1. 60040110 :รพ.หนองบัว
 2. 60090810 :รพ.ไพศาลี
96นราธิวาส
 1. 96011442 :รพ.สุไหงปาดี
31บุรีรัมย์
 1. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 2. 31140100 :รพ.หนองหงส์
 3. 31170100 :รพ.โนนสุวรรณ
 4. 31200100 :รพ.โนนดินแดง
77ประจวบคีรีขันธ์
 1. 77011316 :รพ.ทับสะแก
94ปัตตานี
 1. 94011424 :รพ.หนองจิก
56พะเยา
 1. 56060100 :รพ.ปง
44มหาสารคาม
 1. 44011052 :รพ.โกสุมพิสัย
 2. 44011056 :รพ.นาเชือก
95ยะลา
 1. 95011432 :รพ.บันนังสตา
85ระนอง
 1. 85011374 :รพ.สุขสำราญ
70ราชบุรี
 1. 70010728 :รพ.ดำเนินสะดวก
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011064 :รพ.ธวัชบุรี
 2. 45011065 :รพ.พนมไพร
16ลพบุรี
 1. 16010790 :รพ.โคกสำโรง
52ลำปาง
 1. 52005001 :รพ.งาว
33ศรีสะเกษ
 1. 33010929 :รพ.กันทรลักษ์
 2. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 3. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 4. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
47สกลนคร
 1. 47050100 :รพ.พังโคน
 2. 47100100 :รพ.บ้านม่วง
 3. 47180300 :รพ.พระอาจารย์แบน
90สงขลา
 1. 90010745 :รพ.สงขลา
 2. 90011386 :รพ.สทิงพระ
 3. 90011387 :รพ.จะนะ
 4. 90011390 :รพ.เทพา
 5. 90011398 :รพ.ปาดังเบซาร์
 6. 90011401 :รพ.คลองหอยโข่ง
27สระแก้ว
 1. 27010866 :รพ.คลองหาด
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84010681 :รพ.สุราษฎร์ธานี
64สุโขทัย
 1. 64011249 :รพ.ศรีนคร
39หนองบัวลำภู
 1. 39040107 :รพ.ศรีบุญเรือง
 2. 39060100 :รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
37อำนาจเจริญ
 1. 37010989 :รพ.หัวตะพาน
41อุดรธานี
 1. 41011015 :รพ.กุมภวาปี
 2. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
 3. 41011446 :รพ.บ้านดุง
61อุทัยธานี
 1. 61060000 :รพ.บ้านไร่
57เชียงราย
 1. 57011195 :รพ.แม่สรวย
50เชียงใหม่
 1. 50011119 :รพ.จอมทอง
76เพชรบุรี
 1. 76010736 :รพ.พระจอมเกล้าฯ
 2. 76011311 :รพ.ท่ายาง
67เพชรบูรณ์
 1. 67011269 :รพ.บึงสามพัน
42เลย
 1. 42120100 :รพ.ผาขาว
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลา ของแต่ละจังหวัด
1. 81:กระบี่ [1]2. 10:กรุงเทพมหานคร [1]3. 46:กาฬสินธุ์ [1]4. 40:ขอนแก่น [2]5. 20:ชลบุรี [1]
6. 36:ชัยภูมิ [16]7. 86:ชุมพร [1]8. 73:นครปฐม [2]9. 30:นครราชสีมา [8]10. 60:นครสวรรค์ [2]
11. 96:นราธิวาส [1]12. 31:บุรีรัมย์ [4]13. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [1]14. 94:ปัตตานี [1]15. 56:พะเยา [1]
16. 44:มหาสารคาม [2]17. 95:ยะลา [1]18. 85:ระนอง [1]19. 70:ราชบุรี [1]20. 45:ร้อยเอ็ด [2]
21. 16:ลพบุรี [1]22. 52:ลำปาง [1]23. 33:ศรีสะเกษ [4]24. 47:สกลนคร [3]25. 90:สงขลา [6]
26. 27:สระแก้ว [1]27. 84:สุราษฎร์ธานี [1]28. 64:สุโขทัย [1]29. 39:หนองบัวลำภู [2]30. 37:อำนาจเจริญ [1]
31. 41:อุดรธานี [3]32. 61:อุทัยธานี [1]33. 57:เชียงราย [1]34. 50:เชียงใหม่ [1]35. 76:เพชรบุรี [2]
36. 67:เพชรบูรณ์ [1]37. 42:เลย [1]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 81 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก