สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Logo FETP
ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 Bureau of Epidemiology
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกรหัสผ่าน   
หน้าหลัก::.ดาวน์โหลด::.Q & A::.เกี่ยวกับ

ตาราง สรุปกิจกรรมในระบบเฝ้าระวัง กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2562
สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2562
จำนวนสถานพยาบาล (แห่ง)
ลงทะเบียน ทั้งหมด969
ส่งรายงาน ทันเวลา 520
มีสัดส่วน ILI 5 - 10%17
มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %3

หากท่านมีปัญหาในการส่งข้อมูล
ติดต่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
โทร.0814263993
อีเมล์ n4573340@hotmail.com


Manual

คู่มือการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล

- นิยามผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- ขั้นตอนการเก็บรวบรวมและการรายงาน
- ขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่านเว็ปไซด์
- ความเร็วหรือความเป็นปัจจุบันของระบบข้อมูล ILI
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
- ขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
- การเข้าดูข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเวปไซด์

- กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลทางเวปไซด
- ลักษณะของข้อมูลใน website
- การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ
- การรับข้อความเตือนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
- กิจกรรมพิจารณาดำเนินการหลังรับข้อความเตือน

1. นิยามผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หมายถึง   

 • ผู้ป่วยที่มีอาการอย่างน้อย 2 อาการ ได้แก่ ไข้ (อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ
  หรือ
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นทางเดินหายใจช่วงบนอักเสบ (Acute respiratory tract infection)  เช่น หวัด คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ซึ่งสามารถลงรหัสโรคด้วย ICD-10 ได้แก่  J00 (J00.00 – J00.99), J02.9, J06.9
  หรือ
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นไข้หวัดใหญ่ (Influenza)  ซึ่งสามารถลงรหัสโรคด้วย ICD-10 ได้แก่  J09 (J09.00 – J09.99), J10 (J10.00 – J10.99), J11 (J11.00 – J11.99)

2. นิยามจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง
    จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่รับบริการตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก จากทุกกลุ่มงานในสถานพยาบาล
    ยกเว้น ผู้ใช้บริการในส่วนแพทย์แผนไทย และผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการตรวจรักษา

ตารางบันทึกข้อมูลจำนวนครั้งผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดใหญ่
สัปดาห์ที่ .............................

วันที่
จำนวนผู้ป่วย ILI (ครั้ง)
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ครั้ง)
วันอาทิตย์.................
วันจันทร์...................
วันอังคาร..................
วันพุธ......................
วันพฤหัสบดี...............
วันศุกร์.....................
วันเสาร์....................

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมและการรายงาน

 1. รวบรวมข้อมูลจำนวนครั้งผู้ป่วยนอก จำนวนครั้งผู้ป่วยนอกที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่  แต่ละวัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ ถึงวันเสาร์ (1 สัปดาห์) จากฐานข้อมูลของแต่ละสถานพยาบาล
 2. การรวบรวมข้อมูลโดยดึงข้อมูลจาก ICD-10 code แต่ละ code และส่งข้อมูลจำนวนครั้งทั้งหมดที่รวบรวมได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการมารับบริการซ้ำของผู้ป่วยแต่ละราย  
 3. ทุกสถานพยาบาลแต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลจำนวนผู้ป่วยรายวัน โดยสามารถส่งข้อมูลได้ทุกวัน หรือส่งข้อมูลจำนวนผู้ป่วยรายวันทั้ง 7 วัน เพียงสัปดาห์ละครั้ง (นับตามสัปดาห์ระบาดวิทยา เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ถึงวันเสาร์) และส่งข้อมูลภายในวันจันทร์ถัดไป โดยให้เลือกส่งข้อมูลเพียงช่องทางเดียวจาก 2 ช่องทางดังนี้
  • ส่งข้อมูลทาง Website สำนักระบาดวิทยา ซึ่งเชื่อมต่อไปยัง http://164.115.25.123/ili หรือ
  • ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดให้

(ทุกสถานพยาบาลจะได้รับแจก 1 SIM card) เพื่อพิมพ์ข้อความตามรหัสที่กำหนด และส่งไปที่ 1677 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
          แต่ละหน่วยบริการสาธารณสุขสามารถส่งข้อมูลผู้ป่วย ILI ได้เพียงช่องทางเดียวในแต่ละครั้ง หมายถึง สามารถส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่สลับกับส่งข้อมูลผ่านทาง website ได้ เช่น กรณีผู้ส่งข้อมูลไม่สามารถ เข้าสู่ระบบ Internet ได้ในสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนวิธีการส่งเป็นข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

TOP

ขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่านเวปไซด์

 1. เปิดหน้าเวปไซด์สำนักระบาดวิทยา เลือก “ลงทะเบียนและส่งข้อมูลเฝ้าระวังกลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่รายวัน” หรือเปิดผ่านเวปไซด์ http://164.115.25.123/ili  
 2. ลงทะเบียนผู้ส่งข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดดังนี้
  • คำนำหน้า  ชื่อ  นามสกุล
  • รหัสสมาชิก กำหนดโดยใช้ Hcode ของแต่ละหน่วยงาน
  • ประเภท ให้ระบุตามตารางที่?3
  • จังหวัด อำเภอ ตำบล และหน่วยงาน ให้ระบุสถานที่ตามหน่วยงานที่ท่านดูแลข้อมูล
  • ชื่อย่อหน่วยงาน กรณีที่ชื่อหน่วยงานของท่านมีความยาวของชื่อมากกว่า 40 ตัวอักษรให้ระบุชื่อย่อเพื่อสะดวกในการส่งข้อความกลับ
  • ตำแหน่ง  ให้ระบุตามตำแหน่งงานของท่าน
  • โทรศัพท์  ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานของท่าน
  • มือถือ  ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านที่สามารถติดต่อได้ หรือสามารถส่งข้อความกลับได้
  • อีเมลล์  ให้ระบุอีเมลล์ของท่านที่สามารถติดต่อกลับเพื่อจัดส่ง Password ได้
  • สถานะ  ให้ระบุ Enable เท่านั้น
 3. หลังจากนั้นให้ท่านใส่รหัสสมาชิก และPassword
 4. เลือก “ป้อนข้อมูลใหม่” เพื่อกรอกข้อมูลจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกตามตารางที่ 1

ความเร็วหรือความเป็นปัจจุบันของระบบข้อมูล ILI
            การส่งข้อมูลสัปดาห์ละครั้ง หรือจะส่งทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลผู้ป่วยคล้ายไข้หวัด ซึ่งจะต้องส่งข้อมูล ภายในวันจันทร์ ถัดจากสัปดาห์ข้อมูลที่รวบรวม โดยกรอกข้อมูล วันที่รับบริการของผู้ป่วย และจำนวนครั้งของผู้ป่วยดังตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
            การส่งข้อมูลสัปดาห์ละครั้ง ให้กรอกข้อมูลรายวัน ภายในวันจันทร์ ถัดจากสัปดาห์ข้อมูลที่รวบรวม โดยกรอกข้อมูล วันที่รับบริการของผู้ป่วย และจำนวนครั้งของผู้ป่วยดังนี้
สัปดาห์ที่ …1….   พ.ศ. 2553

วันที่รวบรวมข้อมูล
จำนวนผู้ป่วย ILI (ครั้ง)
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ครั้ง)
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553
12
235
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553
20
198
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553
15
213
วันพุธที่ 6 มกราคม 2553
18
208
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553
25
179
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553
16
182
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553
8
108

TOP

ขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

 1. แต่ละสถานพยาบาลจะได้รับการสมัครลงทะเบียนสมาชิก จาก SIM card ในเครือข่าย DTACที่มอบให้เพื่อส่งข้อความ ซึ่งแต่ละ SIM card จะถูกกำหนดให้ตรงกับ Hcode ของแต่ละสถานพยาบาลแล้ว
 2. รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนอกเช่นเดียวกับการส่งข้อมูลผ่านหน้าเวปไซด์ ข้างต้น
 3. เปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่และ ไปที่เมนู “ข้อความ” และพิมพ์ข้อความตามรหัส ประกอบด้วย 6 กลุ่มตัวเลข ดังนี้
  • รหัสหน่วยบริการ (Hospital code) ตัวเลข 8 หลัก
  • วันที่ของข้อมูลที่เก็บรวบรวม เป็นตัวเลข 4 หลัก ได้แก่ วันวันเดือนเดือน
  • จำนวนครั้งผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่ / จำนวนครั้งผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับบริการในสถานพยาบาลในวันนั้นๆ    
  • กรณีไม่มีผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้ใส่เลข 0 ”

   ตัวอย่าง 16010620 0301 12/235
   “16010620” หมายถึง จังหวัดลพบุรี-รพ.ลพบุรี
   “0301”        หมายถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ม.ค. 2553 
   “12/235”    หมายถึง  จำนวนครั้งผู้ป่วย ILI 12 ครั้ง จากจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกทั้งหมด 235 ครั้ง 

 4. ส่งข้อความไปที่ 1677 ข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล กรณีที่หน่วยบริการสาธารณสุขส่งข้อมูล สัปดาห์ละครั้งสามารถส่งข้อความในวันเดียวได้มากกว่า 1 ข้อความ
 5. ถ้าข้อความที่ส่งมีข้อผิดพลาด เช่น จำนวนครั้งผู้ป่วยที่วินิจฉัยไข้หวัดใหญ่รวมกับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีจำนวนมากกว่าจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกทั้งหมด ระบบจะส่งข้อความกลับว่าข้อความที่ได้รับไม่ถูกต้อง ให้ส่งข้อความใหม่อีกครั้งสำหรับข้อมูลชุดดังกล่าว

การเข้าดูข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเวปไซด์

 1. มอบหมายให้ทุกจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลผู้รับผิดชอบที่อยู่ในเครือข่ายเฝ้าระวังส่งให้กับสำนักระบาดวิทยา เพื่อเข้าถึงข้อมูลของสถานพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  
 2. เฉพาะผู้ส่ง/รายงานข้อมูลของแต่ละสถานพยาบาลๆ ละ 1 ท่าน ต้องลงทะเบียนผ่านเวปไซด์ เพื่อรอรับ password ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ส่งและแก้ไขข้อมูลจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้ (ประเภทตำแหน่ง S: Hospital Sender)
 3. เฉพาะระบาดวิทยาของแต่ละสถานพยาบาลๆ ละ 1 ท่าน ต้องลงทะเบียนผ่านเวปไซด์ เพื่อรอรับ password ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ค้นหาเพื่อสอบสวนการระบาดได้ (ประเภทตำแหน่ง E: Hospital Epidemiologist)
 4. กรณีสถานพยาบาลเอกชน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานงานกับสถานพยาบาลเอกชนโดยตรง เพื่อให้สมัครลงทะเบียนผ่านเวปไซด์ โดยกำหนดให้จังหวัด พิจารณากำหนดรหัสสถานพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง กรณีที่ไม่มีรหัสสถานพยาบาลเอกชนแห่งนั้นๆ  และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล (ประเภทตำแหน่ง S: Hospital Sender) และผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคในโรงพยาบาล (ประเภทตำแหน่ง E: Hospital Epidemiologist) เพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อพบสถานการณ์ฉุกเฉินระดับต่างๆ จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน
 5. สำหรับรหัสสมาชิก (Username) กำหนดโดยเลข 8 หลัก ประกอบด้วย
  • เลข 2 หลักแรก หมายถึง รหัสจังหวัด เช่น จังหวัดนครนายก รหัสจังหวัด 26
  • เลข 6 หลักต่อมา หมายถึง รหัสหน่วยงาน (Hcode)
   1. รหัสสมาชิก  สำหรับโรงพยาบาล ประกอบด้วย รหัสจังหวัด 2 หลัก ตามด้วย “0” และตามด้วยรหัสโรงพยาบาล ตามที่กำหนดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เช่น  โรงพยาบาลลพบุรี รหัสสมาชิก คือ 16010620
   2. รหัสสมาชิก สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประกอบด้วย รหัสจังหวัด ตามด้วยรหัสอำเภอ และตำบลที่ตั้งอยู่ตามรหัสที่กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย โดยให้พิจารณาความซ้ำซ้อนของรหัสหน่วยงานระหว่าง โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แต่ละแห่งภายในจังหวัดก่อน
   3. รหัสสมาชิก สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย รหัสจังหวัด ตามด้วย “010000” เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสสมาชิก คือ 26010000
   4. รหัสสมาชิก สำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ประกอบด้วย รหัสจังหวัดที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคตั้งอยู่ และตามด้วย “000000” เช่น สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1 กรุงเทพฯ รหัสสมาชิก คือ 10000000 

TOP

กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลทางเวปไซด์
          ให้ทุกหน่วยงานกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ กันดังนี้

 1. สถานพยาบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยดูผ่านเวปไซด์ ได้เฉพาะข้อมูลของสถานพยาบาลตนเองเท่านั้น โดยกำหนดให้มีผู้เข้าถึงข้อมูลได้สถานพยาบาลละ 3 ท่าน ประกอบด้วย
  • หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน (C) ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าสถานพยาบาล/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าเวชกรรมสังคม
  • ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล (S) ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานเวชระเบียน/งานสารสนเทศ โดยผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้เท่านั้น
  • ผู้รับผิดชอบค้นหากลุ่มผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่(E) ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา/เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค/SRRT (กรณีที่พบสัญญาณเตือนระดับต่างๆ และกรอกข้อมูลสอบสวนการระบาดที่ค้นหาได้ผ่านทางเวปไซด์ด้วย)
 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยดูผ่านเวปไซด์ ได้เฉพาะข้อมูลของสถานพยาบาลในพื้นที่ของตนเองเท่านั้น อำเภอละ 2 ท่าน ประกอบด้วย
  • หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน (D1) ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอ/ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
  • ผู้รับผิดชอบค้นหากลุ่มผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (D2) ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาของสาธารณสุขอำเภอ ประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่ระบาดของแต่ละสถานพยาบาล ร่วมค้นหากลุ่มผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีที่พบสัญญาณเตือนระดับต่างๆ 
 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยดูผ่านเวปไซด์ ได้ทุกสถานพยาบาลภายในจังหวัด ประกอบด้วย
  • หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน (P1) ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผชชว./ผชชส.
  • ผู้กำกับงานระบาดวิทยา (P2) ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค/หัวหน้ากลุ่มงานแผน หรือผู้แทน
  • ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาจังหวัด (P3)
 4. สำนักงานควบคุมและป้องกันโรค (ระดับเขต) สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยดูผ่านเวปไซด์ ได้ทุกสถานพยาบาลภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
  • หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน(R1) ได้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค หรือผู้แทน
  • หัวหน้างานควบคุมโรค / หัวหน้างานระบาดวิทยา  (R2)
  • ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาระดับเขต  (R3)

ตารางที่ 2  ตารางบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบยนและการเข้าถึงข้อมูล แต่ละจังหวัด  (ตัวอย่าง จังหวัดนครนายก)
จังหวัด......นครนายก.....................

Untitled Document

รหัสจังหวัด
ชื่อย่อหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน
หน้าที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมลล์
26
ลสจ.
26010000
หน.หน่วยงาน/ผู้แทน
 
 
 
 
26
ลสจ.
26010000
ผกก.งานระบาด
 
 
 
 
26
ลสจ.
26010000
ระบาดจังหวัด
 
 
 
 
26
รพ.นครนายก
 
หน.หน่วยงาน ผู้แทน
 
 
 
 
26
รพ.นครนายก
 
ผู้ส่งข้อมูล
 
 
 
 
26
รพ.นครนายก
 
ผู้ค้นหากลุ่มผป.
 
 
 
 
26
สสอ.เมือง
 
หน.หน่วยงาน/ผู้แทน
 
 
 
 
26
สสอ.เมือง
 
ผู้ค้นหากลุ่มผป.
 
 
 
 
26
รพ.รร.จปร.
 
หน.หน่วยงาน/ผู้แทน
 
 
 
 
26
รพ.รร.จปร.
 
ผู้ส่งข้อมูล
 
 
 
 
26
รพ.รร.จปร.
 
ผู้ค้นหากลุ่มผป.
 
 
 
 
26
รพ.มศว.
 
หน.หน่วยงาน/ผู้แทน
 
 
 
 
26
รพ.มศว.
 
ผู้ส่งข้อมูล
 
 
 
 
26
รพ.มศว.
 
ผู้ค้นหากลุ่มผป.
 
 
 
 
26
รพ.องครักษ์
 
หน.หน่วยงาน/ผู้แทน
 
 
 
 
26
รพ.องครักษ์
 
ผู้ส่งข้อมูล
 
 
 
 
26
รพ.องครักษ์
 
ผู้ค้นหากลุ่มผป.
 
 
 
 

TOP

ลักษณะของข้อมูลใน website
          แสดงตารางข้อมูลรวมของแต่ละหน่วยบริการสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด และสัญญาณเตือนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ในแต่ละจังหวัด รายสัปดาห์

ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลที่รวบรวมได้ในแต่ละสถานพยาบาล

Untitled Document

สัปดาห์ที่
วัน
วันที่
จำนวนผู้ป่วย ILI (ครั้ง)
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด(ครั้ง)
สัดส่วนผู้ป่วย ILI ต่อ วัน
สัดส่วนผู้ป่วย ILI 7 วันย้อนหลัง (%)
สัดส่วนผู้ป่วย ILI รายสัปดาห์
1
อาทิตย์
3 ม.ค. 2553
A1
B1
A1*100 / B1

ΣA1-7*100
ΣB1-7

- เกิน 5% เตือน
  แนวโน้มเพิ่มขึ้น

- เกิน 10% เตือน
   มาตราการเสริม
จันทร์
4 ม.ค. 2553
A2
B2
A2*100 / B2
อังคาร
5 ม.ค. 2553
A3
B3
A3*100 / B3
พุธ
6 ม.ค. 2553
A4
B4
A4*100 / B4
พฤหัสบดี
7 ม.ค. 2553
A5
B5
A5*100 / B5
ศุกร์
8 ม.ค. 2553
A6
B6
A6*100 / B6
เสาร์
9 ม.ค. 2553
A7
B7
A7*100 / B7
ΣA1-7*100 /ΣB1-7
2
อาทิตย์
10 ม.ค. 2553
A8
B8
A8*100 / B8
ΣA2-8*100 /ΣB2-8

ΣA8-14*100
ΣB8-14

- เกิน 5% เตือน
  แนวโน้มเพิ่มขึ้น

- เกิน 10% เตือน
  มาตราการเสริม
จันทร์
11 ม.ค. 2553
A9
B9
A9*100 / B9
ΣA3-9*100 /ΣB3-9
อังคาร
12 ม.ค. 2553
A10
B10
A10*100 / B10
ΣA4-10*100 /ΣB4-10
พุธ
13 ม.ค. 2553
A10
B11
A11*100 / B11
ΣA5-11*100 /ΣB5-11
พฤหัสบดี
14 ม.ค. 2553
A12
B12
A12*100 / B12
ΣA6-12*100 /ΣB6-12
ศุกร์
15 ม.ค. 2553
A13
B13
A13*100 / B13
ΣA7-13*100 /ΣB7-13
เสาร์
16 ม.ค. 2553
A14
B14
A14*100 / B14
ΣA8-14*100 /ΣB8-14

TOP

การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ
          ระบบข้อมูลจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยแสดงเป็นกราฟ ดังต่อไปนี้

 1. กราฟแสดงจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดใหญ่ ตามวันที่รวบรวม และเส้นแนวโน้ม (Moving average 7 วัน)
 2. กราฟแสดงสัดส่วนของจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดใหญ่  เทียบกับจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการโดยรวมข้อมูล 7 วันย้อนหลัง ตามวันที่รวบรวมข้อมูล  
 3. เกณฑ์ในการพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย
  • แนวโน้มจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ดูได้จากกราฟเป็นหลัก และให้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งผู้ป่วยระหว่างสัปดาห์ที่รายงาน กับข้อมูล 3 สัปดาห์ย้อนหลัง
  • สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่กับจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด โดยรวมข้อมูล 7 วันย้อนหลัง ตามวันที่รวบรวมข้อมูล โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
   - สัดส่วนเกินกว่า 5% ให้พิจารณาค้นหา กลุ่มผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่กระจายโรคในชุมชน หรือสถานที่ที่รวมกลุ่ม เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ วัด จากฐานข้อมูลของหน่วยบริการสาธารณสุขด้วยการค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ย้อนหลัง 2-3 สัปดาห์
   - สัดส่วนเกินกว่า 10% ให้พิจารณามาตรการควบคุมโรคในวงกว้าง

การรับข้อความเตือนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
สถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค ทุกแห่ง ที่ได้กำหนดผู้เข้าถึงข้อมูล จะได้รับข้อความเตือนในสถานการณ์ต่างๆ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4  แสดงการเข้าถึงข้อมูล และการได้รับข้อความเตือนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

Untitled Document

ประเภท
การเข้าถึงข้อมูล
การแก้ไขข้อมูล
การได้รับข้อความเตือนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สัปดาห์ละครั้ง)

เตือนส่งข้อมูล
(สัญญาณสีเหลือง1)

กรณีขาดส่งข้อมูล
(สัญญาณสีเหลือง2)

สถานการณ์ปกติ
(สัญญาณสีเขียว)

แนวโน้มเพิ่มขึ้น
(สัญญาณสีแดง)

มาตรการฉุกเฉิน
(สัญญาณสีดำ)

C
เฉพาะรพ.
ไม่ได้
x
/
x
/
/
E
เฉพาะรพ.
เพิ่มข้อมูลของ Cluster
x
/
/
/
/
S
เฉพาะรพ.
ส่งข้อมูลและแก้ไขได้
/
/
/
/
/
D1
เฉพาะอำเภอ
ไม่ได้
x
x
x
/
/
D2
เฉพาะอำเภอ
เพิ่มข้อมูลของ Cluster
x
x
/
/
/
P1
ทั้งจังหวัด
ไม่ได้
x
x
x
x
/
P2
ทั้งจังหวัด
ไม่ได้
x
x
x
/
/
P3
ทั้งจังหวัด
เฉพาะกรณีรพ.เอกชน
x
/
/
/
/
R1
ทุกจังหวัดในเขต
ไม่ได้
x
x
x
x
/
R2
ทุกจังหวัดในเขต
ไม่ได้
x
x
x
/
/
R3
ทุกจังหวัดในเขต
ไม่ได้
x
/
x
/
/

TOP

กิจกรรมพิจารณาดำเนินการหลังรับข้อความเตือน

 1. เมื่อรับข้อความเตือนการส่งข้อมูล (สัญญาณสีเหลืองครั้งที่ 1 “ระบบยังไม่ได้รับข้อมูล ILI วันที่ ..... ของ สัปดาห์ที่ผ่านมา”) ทุกวันจันทร์เช้า เป็นข้อความเตือนแจ้งให้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งก่อนเวลา 23:00 น.  ผู้ส่งข้อมูลในหน่วยบริการจะได้รับข้อความดังกล่าว
 2. กรณีข้อมูลในระบบยังไม่ได้รับ หรือส่งไม่ครบ หรือขาดส่งในวันจันทร์ ข้อความเตือนการส่งข้อมูล (สัญญาณสีเหลืองครั้งที่ 2 “ระบบยังไม่ได้รับข้อมูล ILI วันที่.... ของสัปดาห์ที่ผ่านมา”) ทุกวันอังคารเช้า ซึ่งเป็นข้อความเตือนแจ้งให้ผู้ส่งข้อมูลในหน่วยบริการ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในระดับสถานพยาบาล จังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานของหน่วยบริการ รับทราบและให้ดำเนินการส่งข้อมูลก่อน 23:00 น.
 3. ข้อมูลผู้ป่วย ILI จะถูกวิเคราะห์และแสดงผลผ่านทาง website และแจ้งข้อความเตือนกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีพบสัดส่วนผู้ป่วย ILI จากผู้ป่วยนอกทั้งหมดมากกว่า 5%  จะมีข้อความเตือนส่งกลับ                        “ให้สถานพยาบาล.....เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ILI ที่เพิ่มขึ้น”  ให้หน่วยบริการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ILI ใน website และในฐานข้อมูลของหน่วยบริการซ้ำอีกครั้ง และพิจารณาดำเนินกิจกรรม ได้แก่
   • ค้นหากลุ่มผู้ป่วย ILI ที่รับการรักษาในหน่วยบริการนั้นๆ ที่มีความเชื่อมโยง หรือความเกี่ยวข้องทางระบาดวิทยา (เวลา  คน  สถานที่) จากฐานข้อมูลของหน่วยบริการในพื้นที่อำเภอนั้นๆ และตรวจสอบการระบาดของโรคในพื้นที่ ได้แก่ ระดับหมู่บ้าน ครอบครัว หรือสถานที่ที่มีการอยู่รวมกัน ในช่วงเวลาย้อนหลัง 2 – 4 สัปดาห์ และอาจจะแบ่งกลุ่มอายุ หรือกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ดังกล่าว
   • พิจารณาตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนผู้ป่วย ILI ที่ได้รับการตรวจยืนยันไข้หวัดใหญ่
  •  กรณีพบสัดส่วนผู้ป่วย ILI จากผู้ป่วยนอกทั้งหมดมากกว่า 10%  จะมีข้อความเตือนส่งกลับ                        “ให้สถานพยาบาล.....พิจารณามาตรการฉุกเฉิน”  ให้หน่วยบริการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ILI ใน website และในฐานข้อมูลของหน่วยบริการซ้ำอีกครั้ง และพิจารณาดำเนินกิจกรรม 
 4. กรณีส่งข้อมูลย้อนหลังสามารถทำได้ทั้งช่องทางผ่าน website และข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผลการวิเคราะห์จะนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป

มาตรการเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ ดูได้จากตารางที่ 5

ตารางที่ 5  มาตรการ/กิจกรรม เสนอพิจารณาเมื่อพบสัญญาณเตือนแนวโน้มเพิ่มขึ้นของจำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

สัญญาณเตือนแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ระดับหน่วยงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
กรณีสัดส่วนเกินกว่า 5% สัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อความเตือน “แนวโน้มเพิ่มขึ้น”
หน่วยบริการ
สาธาณสุข
และระดับอำเภอ
- ค้นหาผู้ป่วย ILI ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน และอาจจะมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา จากฐานข้อมูลของหน่วยบริการในพื้นที่ ย้อนหลัง 2 – 3 สัปดาห์
- ตรวจสอบสัดส่วนผู้ป่วย ILI ยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ในช่วงเวลาเดียวกัน จากฐานข้อมูลหน่วยบริการถ้ามีการส่งตรวจ หรือดูจากข้อมูลในระบบเฝ้าระวัง Sentinel ระดับประเทศ โดยเลือกดูสถานการณ์ของพื้นที่ใกล้เคียง จากเวปไซด์สำนักระบาดวิทยา
ภายใน 1 สัปดาห์
- ผู้รับผิดชอบค้นหากลุ่มผู้ป่วย บันทึกลักษณะกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจสอบได้ทั้งจากฐานข้อมูลหน่วยบริการ และจากข่าวการระบาดของโรคในพื้นที่ เพื่อการสอบสวนโรค ผ่านทางเวปไซด์ http://164.115.25.123/ili และใส่รหัสสมาชิกและ Password สำหรับผู้รับผิดชอบค้นหาดังกล่าว และกรอกข้อมูลดังในตารางที่ 6 พร้อมควบคุมโรค
ภายใน 1 สัปดาห์
- พิจารณาจัดตั้ง triage สำหรับตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ กรณีที่พบการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
- พิจารณาจัดสรรกำลังคน และตึกแยกโรค เตรียมพร้อมสำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่รอบใหม่
- พิจารณาดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค ตามแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่
ตามการพิจารณา
สสจ.
- ติดตามแนวโน้มเพิ่มขึ้นของไข้หวัดใหญ่ และ ILI ในพื้นที่ หากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายสถานพยาบาล ให้พิจารณาดำเนินการตามแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับจังหวัด
- เตรียมจัดสรรกำลังคนเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนสำหรับการสอบสวน ควบคุม และป้องกันการระบาด และเป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการเพื่อให้คำปรึกษาตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่
- ติดตามการรายงานกลุ่มผู้ป่วยที่ค้นหาเพิ่มเติมจากฐานข้อมูล และจากการสอบสวนโรคในพื้นที่
ตามการพิจารณา
สคร.
- ติดตามแนวโน้มเพิ่มขึ้นของไข้หวัดใหญ่ และ ILI ในพื้นที่ หากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ให้พิจารณาดำเนินการตามแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับเขต
- เตรียมจัดสรรกำลังคนเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนสำหรับการสอบสวน ควบคุม และป้องกันการระบาด และเป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการเพื่อให้คำปรึกษาตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่
- ติดตามการรายงานกลุ่มผู้ป่วยที่ค้นหาเพิ่มเติมจากฐานข้อมูล และจากการสอบสวนโรคในพื้นที่
ตามการพิจารณา

กรณีสัดส่วนเกินกว่า 10% สัปดาห์ที่ผ่านมา

มีข้อความเตือน“พิจารณามาตรการฉุกเฉิน”
หน่วยบริการ
สาธาณสุข
และระดับอำเภอ
- ค้นหาผู้ป่วย ILI ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน และอาจจะมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา จากฐานข้อมูลของหน่วยบริการในพื้นที่ ย้อนหลัง 2 – 3 สัปดาห์ และ
- ตรวจสอบสัดส่วนผู้ป่วย ILI ยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ในช่วงเวลาเดียวกัน จากฐานข้อมูลหน่วยบริการถ้ามีการส่งตรวจ หรือดูจากข้อมูลในระบบเฝ้าระวัง Sentinel ระดับประเทศ โดยเลือกดูสถานการณ์ของพื้นที่ใกล้เคียง จากเวปไซด์สำนักระบาดวิทยา
ภายใน 1 สัปดาห์
- พิจารณาจัดตั้ง triage สำหรับตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ กรณีที่พบการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
- พิจารณาจัดสรรกำลังคน และตึกแยกโรค เตรียมพร้อมสำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่รอบใหม่
- พิจารณาดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค ตามแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่
ตามการพิจารณา
- พิจารณาจัดตั้ง War room ระดับอำเภอ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่
ตามการพิจารณา
- พิจารณาแจ้งหน่วยงานปกครอง และประสานหน่วยงานอื่น ในการประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข และเตรียมรับภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามการพิจารณา
สสจ.
- ติดตามแนวโน้มเพิ่มขึ้นของไข้หวัดใหญ่ และ ILI ในพื้นที่ หากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายสถานพยาบาล ให้พิจารณาดำเนินการตามแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับจังหวัด
- เตรียมจัดสรรกำลังคนเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนสำหรับการสอบสวน ควบคุม และป้องกันการระบาด และเป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการเพื่อให้คำปรึกษาตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่
- ติดตามการรายงานกลุ่มผู้ป่วยที่ค้นหาเพิ่มเติมจากฐานข้อมูล และจากการสอบสวนโรคในพื้นที่ - กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายสถานพยาบาล (เช่น เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมด) พิจารณาจัดตั้ง War room เพื่อควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่ และพิจารณาแจ้งหน่วยงานปกครอง และประสานหน่วยงานอื่น ในการประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข และเตรียมรับภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระดับจังหวัด
ตามการพิจารณา
สคร.
- ติดตามแนวโน้มเพิ่มขึ้นของไข้หวัดใหญ่ และ ILI ในพื้นที่ หากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ให้พิจารณาดำเนินการตามแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับเขต
- เตรียมจัดสรรกำลังคนเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนสำหรับการสอบสวน ควบคุม และป้องกันการระบาด และเป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการเพื่อให้คำปรึกษาตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่
- ติดตามการรายงานกลุ่มผู้ป่วยที่ค้นหาเพิ่มเติมจากฐานข้อมูล และจากการสอบสวนโรคในพื้นที่
- กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด (มากกว่า 3 จังหวัดขึ้นไป) พิจารณาจัดตั้ง War room เพื่อควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่ และพิจารณาขอกำลังสนับสนุนจากส่วนกลาง
ตามการพิจารณา

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถดูผลการวิเคราะห์และสัญญาณเตือนจากแนวโน้มและสถานการณ์ต่างๆ ในภาพรวมของ จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมจังหวัด
สัปดาห์ที่ ..................... พ.ศ. .................
สัญญาณเตือน
หน่วยบริการสาธารณสุข
สัดส่วนหน่วยบริการ (%)
สรุปสถานการณ์
ระบบยังไม่ได้รับข้อมูลครั้งที่ 2
สถานการณ์ปกติ
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
พิจารณามาตรการฉุกเฉิน
รวม (จำนวนสถานพยาบาล)
100

สถานการณ์ของแนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เทียบต่อจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด ในแต่ละจังหวัด สามารถแบ่งเป็นลักษณะต่างๆ ดังนี้

 1. กรณีสถานพยาบาลในจังหวัด รายงานข้อมูลในสัปดาห์นั้นๆน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสถานพยาบาลทั้งหมดที่ลงทะเบียน ระบบข้อมูลจะสรุปสถานการณ์ “ขาดข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูล” ในสัปดาห์นั้นๆ  ถ้ามีสถานพยาบาลในจังหวัด รายงานข้อมูลในสัปดาห์นั้นๆ เกินครึ่งหนึ่ง ของสถานพยาบาลทั้งหมดที่ลงทะเบียน ให้พิจารณาดังนี้
 2. กรณีสถานพยาบาลในจังหวัดที่รายงานข้อมูลในสัปดาห์นั้นๆ มีสัดส่วนของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่น้อยกว่า 5% ทั้งหมด ระบบจะสรุปว่า “สถานการณ์กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. กรณีสถานพยาบาลในจังหวัดที่รายงานข้อมูลในสัปดาห์นั้นๆ มีสัดส่วนของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มากกว่า 5% จำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานพยาบาลที่รายงานทั้งหมด ระบบจะสรุปว่า “สถานการณ์กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ในจังหวัด
 4. กรณีสถานพยาบาลในจังหวัดที่รายงานข้อมูลในสัปดาห์นั้นๆ มีสัดส่วนของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มากกว่า 5% จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ระบบจะสรุปว่า “สถานการณ์ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ในจังหวัด
 5. กรณีสถานพยาบาลในจังหวัดที่รายงานข้อมูลในสัปดาห์นั้นๆ มีสัดส่วนของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มากกว่า 10% ทั้งหมด ระบบจะสรุปว่า “สถานการณ์ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดพบการระบาดอยู่ทั่วไปในพื้นที่

สำหรับกรณีสถานพยาบาล เมื่อได้รับข้อความเตือน “แนวโน้มเพิ่มขึ้น” และข้อความเตือน “พิจารณามาตรการฉุกเฉิน” ให้ ผู้รับผิดชอบค้นหากลุ่มผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงทางด้านระบาดวิทยา หรือเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา ในหน่วยบริการ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนั้น ได้ดำเนินการค้นหากลุ่มผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มารับบริการในสถานพยาบาลนั้นๆ ย้อนหลัง 2 – 3 สัปดาห์ก่อนที่ได้รับข้อความเตือน จนถึงวันที่ดำเนินการค้นหา โดยค้นหากลุ่มผู้ป่วยจากฐานข้อมูลของสถานพยาบาลนั้น เพื่อดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคต่อไป จากนั้นให้บันทึกข้อมูลลงในเวปไซด์ http://164.115.25.123/ili โดยเลือก “Active case finding” และให้บันทึกข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยที่มีโอกาสระบาดได้ดังตารางที่ 7  

       
ตารางที่ 7  ตารางบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มเติมจากการค้นหากลุ่มผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ย้อนหลัง
วันที่รายงาน........................................................................

รับสัญญาณเตือน สัปดาห์ที่.................
กลุ่มผู้ป่วยค้นหาเพิ่มเติมจากฐานข้อมูล
มาตรการสอบสวนและ
ควบคุมโรคที่ดำเนินการ ได้แก่
แนวโน้มเพิ่มขึ้น (>5%)

มาตรการฉุกเฉิน (>10%)

พื้นที่ (หมู่บ้าน / สถานที่)

จำนวนผู้ป่วยที่ค้นพบ/
ลักษณะประชากร (กลุ่มเสี่ยง/ครอบครัว/ชุมชน)

         
         

TOP

© 2009 Bureau of Epidemiology
Building 4,6, 6th floor, Office of Permanent Secretary Building-group, Tel.0-2590-1734 Ext 130 Fax.0-2591-8581.
Mail to : Admin Webmaster
    ♣ เรื่องร้องเรียน