โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค : Leadership in Disease Control


สมาชิกรหัสผ่าน   

      Leadership
  ความเป็นมา
     
 • ความสำคัญและนโยบาย
 • เป้าหมาย
 • วัตถุประสงค์
 •       - ความสำคัญและนโยบาย
        ความสำคัญและนโยบาย กรมควบคุมโรค เป็นกรมวิชาการที่ต้องรับผิดชอบภารกิจสำคัญของประเทศในการควบคุมป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ รวมถึงภัยคุกคามสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ภารกิจสามารถดำเนินไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรทั้งแพทย์และนักวิชาการที่มีภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค จากข้อมูลการสำรวจอัตราการเกษียณอายุข้าราชการสายงานด้านสาธารณสุข พบว่า กรมควบคุมโรคขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในระดับผู้นำด้านการควบคุมโรคมาตลอด และมีปัญหาแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ และเป็นปัจจัยพื้นฐานของความอ่อนแอในการปฏิบัติภารกิจระยะยาว จึงได้มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีภาวะผู้นำและความเชี่ยวชาญในจำนวนที่เพียงพอ

        - เป้าหมาย
        ผลิตแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข 150 คน ในระยะเวลา 10 ปี ให้มีภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค สามารถบริหารจัดการทีม และร่วมงานกับเครือข่าย โดยใช้ความรู้อย่างมีหลักวิชา ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

        - วัตถุประสงค์
        1. สร้างบุคลากรให้มีภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค และมีความสามารถพร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านการจัดการ
        2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมโรคที่สำคัญ โดยทำการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งด้านวิชาการและด้านการจัดการ  Top

  To contact us:

  กองการเจ้าหน้าที่
  Phone. (66)2-590-3878, (66)2-590-1734
  Fax: (66)2-591-8581
  E-mail: beau_wj@hotmail.com
  กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา
  สำนักระบาดวิทยา
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข