โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค : Leadership in Disease Control


สมาชิกรหัสผ่าน   

      Leadership
  กิจกรรม
     
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554


 •       - ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554


  Top

  To contact us:

  กองการเจ้าหน้าที่
  Phone. (66)2-590-3878, (66)2-590-1734
  Fax: (66)2-591-8581
  E-mail: beau_wj@hotmail.com
  กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา
  สำนักระบาดวิทยา
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข