โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค : Leadership in Disease Control


สมาชิกรหัสผ่าน   

      Leadership
  คณะกรรมการ
     
 • คณะกรรมการบริหารโครงการ
 • คณะทำงานโครงการ
 •       - คณะกรรมการบริหารโครงการ
        นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1315/2553 สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553 โดยมีรายชื่อคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการโครงการดังนี้
  1. คณะที่ปรึกษาโครงการ
     1) นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน
     2) นายแพทย์ประยูร กุนาศล
     3) นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
     4) นายแพทย์กิตติ กิตติอำพน
     5) นายแพทย์จรูญ ปิรยะวราภรณ์
     6) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
     7) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
     8) แพทย์หญิงอัจฉรา เชาวะวณิช

  2. คณะกรรมการโครงการ
     1) นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธาน
     2) นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองประธาน
     3) นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศํกดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองประธาน
     4) นายแพทย์อนุพงศ์ ชิตวรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     5) นายแพทย์ยุทธิชัย เกษตรเจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     6) นายแพทย์บุญชัย ภูมิบ่อพลับ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     7) แพทย์หญิงเพชรศรี ศิรินิรันดร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     8) แพทย์หญิงฉายศรี สุพรศิลป์ชัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     9) นายแพทย์มงคล อังคศรีทองกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     10) นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     11) นายแพทย์จีรพัฒน์ ศิริชัยสนธพ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     12) แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     13) นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     14) นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข กรรมการ
     15) นายสุรพล สงวนโภคัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ
     16) นางนิตยา ศรีเกิด ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
     17) นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ
     18) แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้ กรรมการ
     19) นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรรมการและเลขานุการ
     20) นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     21) นางสาววันทนีย์ วัฒนาสุรกิตต์ สำนักระบาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     22) นางปาจารีย์ อัศวเสนา กองการเจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        - คณะทำงานโครงการ
  ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานโทรศัพท์E-mail address
  1. นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวรผู้จัดการโครงการ
  สำนักระบาดวิทยา
  02-590-1734 iamsiri@yahoo.com
  2. น.ส.วันทนีย์ วัฒนาสุรกิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  สำนักระบาดวิทยา
  02-590-1729
  081-870-0094
  watanasu@hotmail.com
  3. นางปาจารีย์ อัศวเสนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  กองการเจ้าหน้าที่
  02-590-3879pa69104@hotmail.com
  4. นางสาวพุทธชาด เชื้อหอมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  กองการเจ้าหน้าที่
  02-590-3878chuahom_1@hotmail.com
  5. นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กองการเจ้าหน้าที่
  089-496-0569tod_114@hotmail.com
  6. น.ส.วลัยพร เจียระไนรุ่งโรจน์ ผู้ประสานงานด้านวิชาการ
  สำนักระบาดวิทยา
  02-590-1734 ต่อ 111
  089-510-7500
  beau_wj@hotmail.com
  7. นางสาวฐานีย์ อุทัศน์ผู้ประสานงานบริหารงานทั่วไป
  กองการเจ้าหน้าที่
  02-590-3878
  086-557-4958
  ploygirl_09@hotmail.com


  Top

  To contact us:

  กองการเจ้าหน้าที่
  Phone. (66)2-590-3878, (66)2-590-1734
  Fax: (66)2-591-8581
  E-mail: beau_wj@hotmail.com
  กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา
  สำนักระบาดวิทยา
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข