โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค : Leadership in Disease Control


สมาชิกรหัสผ่าน   

      Leadership
  ติดต่อเรา


      - ติดต่อเรา

      สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
      ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 6 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
      โทร. 02-590-1734-5 โทรสาร 02-591-8581
      กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
      อาคาร 5 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
      โทร. 02-590-3878-9 โทรสาร 02-590-3878

Top

To contact us:

กองการเจ้าหน้าที่
Phone. (66)2-590-3878, (66)2-590-1734
Fax: (66)2-591-8581
E-mail: beau_wj@hotmail.com
กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา
สำนักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข