โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค : Leadership in Disease Control


สมาชิกรหัสผ่าน   

      Leadership
  ดาวน์โหลดเอกสาร


      - ดาวน์โหลดเอกสาร

- คู่มือการดำเนินโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค

- แผ่นพับโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค

- เอกสารการประชุมและสรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554


ครั้งที่ 1 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ 27 รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี

Top

To contact us:

กองการเจ้าหน้าที่
Phone. (66)2-590-3878, (66)2-590-1734
Fax: (66)2-591-8581
E-mail: beau_wj@hotmail.com
กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา
สำนักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข