โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค : Leadership in Disease Control


สมาชิกรหัสผ่าน   

      Leadership
  สาระน่ารู้
     
 • หลักการสำคัญโครงการ
 • ขอบเขตความรู้ทางวิชาการ
 • ระยะเวลาในการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ผู้นำด้านการควบคุมโรคเป็นอย่างไร
 • ระบบพี่เลี้ยง-น้องเลี้ยง
 •       - หลักการสำคัญโครงการ

      1. คัดสรรผู้ที่มีความตั้งใจและพยายามพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค
      2. การทำงานในสถานการณ์จริงและพัฒนาความรู้ควบคู่ไปด้วย (On-the-job learning)
      3. ภายใต้การแนะสอนของพี่เลี้ยงหรือผู้มีประสบการณ์มากกว่า (Mentor) และเพื่อนๆ (Peer)
      4. อยู่ในระบบที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อและเกื้อหนุน (Supportive Environment) ต่อการพัฒนาคนและงาน

        - ขอบเขตความรู้ทางวิชาการ
  ระบาดวิทยา:
      - ความรู้และทักษะด้านระบาดวิทยา
      - ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น (นานาชาติ)
      - เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาก่อนปฏิบัติการ
      - การใช้โปรแกรมประมวลผล / วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา

  วิชาการเฉพาะทางที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค:
      - วิชาการสาธารณสุข
      - เทคโนโลยีและวิชาการเพิ่มศักยภาพงาน

  การพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน:
      - การใช้เครื่องมือการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรม Epi- info, STATA, EndNote
      - การวิจารณ์บทความจากวารสารวิชาการ
      - การใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์และบุคลากรใหม่
      - การสัมมนา/ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

        - ระยะเวลาในการพัฒนาภาวะผู้นำ

      ปีที่ 1-2 ระยะสร้างพื้นฐานความเป็นผู้นำด้านการควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมทั้งใน ด้านวิชาการและการจัดการ
      ปีที่ 3-4 ระยะเก็บเกี่ยวและเพิ่มพูนประสบการณ์ในประเทศหรือต่างประเทศโดยการ ทำงานกับ Mentor หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
      ปีที่ 5 ขึ้นไป พัฒนาตนเองต่อเนื่องและการเป็น Mentor เพื่อพัฒนารุ่นน้องต่อไป

        - ผู้นำด้านการควบคุมโรคเป็นอย่างไร?

      1. เรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริง (Self learning and reliance)
      2. การทำงานเป็นทีม (Team work)
      3. ขีดความสามารถทางวิชาการ (Technical competency)
      4. บริหารจัดการโครงการและแก้ไขปัญหาในระดับต่างๆ (Program management)
      5. ความสามารถในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก (Changing agent)
      6. จริยธรรมในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม เสียสละ ยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อ หน้าที่ ความสำเร็จและความล้มเหลว (Integrity)
      7. ได้รับการยอมรับในระดับหน่วยงาน ประเทศ และนานาชาติ (Local-National-International recognition)

        - ระบบพี่เลี้ยง – น้องเลี้ยง

      Mentoring หมายถึง การเป็นพี่เลี้ยง เป็นการให้ผู้ที่มีความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับ ของหน่วยงานให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำงานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น พี่เลี้ยง จะเรียกว่า Mentor ส่วนบุคคลที่ได้รับการดูแลเป็นน้องเลี้ยงเรียก Mentee
      พี่เลี้ยง เป็นเสมือนแม่แบบของน้องเลี้ยง มีบทบาทของการเป็นผู้สอนงาน (Coach) การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันกับน้องเลี้ยง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น และเป็นผู้สนับสนุน (Advocate) คอยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ ให้น้องเลี้ยงได้รับความก้าวหน้าโดยให้โอกาสแสดงผลงานและความสามารถในการทำงาน หน้าที่ ความสำเร็จและความล้มเหลว (Integrity)

  ระบบพี่เลี้ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1. สร้างแพทย์และนักวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญฯ โดยการปลูกฝังจิตสำนึก และคุณลักษณะการเป็นนักวิชาการที่ดี
      2. สร้างระบบในการเสริมความรู้ และกระตุ้นให้น้องเลี้ยงมีความเชื่อมั่นในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น
      3. สร้างระบบพี่เลี้ยงในกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

  ระบบพี่เลี้ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1. สร้างแพทย์และนักวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญฯ โดยการปลูกฝังจิตสำนึก และคุณลักษณะการเป็นนักวิชาการที่ดี
      2. สร้างระบบในการเสริมความรู้ และกระตุ้นให้น้องเลี้ยงมีความเชื่อมั่นในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น
      3. สร้างระบบพี่เลี้ยงในกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

  ประโยชน์ของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
      1. สร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถมีศักยภาพได้เร็วกว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ
      2. จูงใจน้องเลี้ยงที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการทำงานสูงให้คงอยู่กับหน่วยงาน
      3. กระตุ้นให้สร้างผลงานพร้อมที่จะทำงานหนักและท้าทายมากขึ้น
      4. สร้างบรรยากาศของการนำเสนอผลงานใหม่หรือความคิดนอกกรอบมากขึ้น
      5. สร้างระบบการสื่อสารแบบสองช่องทาง ระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง หัวหน้างานในฐานะ พี่เลี้ยง มีเวลาที่จะคิด วางแผน กำหนดนโยบายและวางกลยุทธ์การทำงานของทีม

  คุณสมบัติที่ดีของพี่เลี้ยง
      1. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในทีม
      2. มีความสามารถในการเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นอยากพัฒนาตนเอง
      3. การตระหนักถึงผลสำเร็จในการทำงานของผู้อื่น
      4. การมีทักษะของการกำกับติดตามที่ดี (Supervisory Skills)
      5. ความรู้ในสายวิชาชีพหรือสายงานของตน (Technical Knowledge)

  บทบาทของพี่เลี้ยงต่อน้องเลี้ยง
      1. เป็นผู้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับน้องเลี้ยง
      2. จัดเวลาในการพบปะกับน้องเลี้ยง ตามความเหมาะสมแก่เวลาและโอกาส
      3. สอนงาน ให้คำแนะนำ ตลอดจนตอบข้อซักถามทั่วๆ ไปเกี่ยวกับข้อมูลพอสมควร
      4. แนะนำให้รู้จักบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการวางตัวอย่างเหมาะสม
      5. สร้างความอบอุ่น ขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นให้กับน้องเลี้ยง
      6. ให้คำปรึกษา หารือ แนะนำ และช่วยเหลือเมื่อน้องเลี้ยงประสบปัญหาต่าง ๆ รวมถึงเรื่องการสอนงานในหน้าที่ให้น้องเลี้ยงอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
      7. ช่วยเหลือ ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ น้องเลี้ยง
      8. ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องเลี้ยงในเรื่องระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การเอาใจใส่ต่องาน และการพัฒนาตนเอง
      9. ให้แนวความคิดในการดำรงชีวิตและการทำงานที่ดี
      10. ให้ความสนใจในท่าทีของน้องเลี้ยง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาจะได้ป้องกันหรือแก้ไขก่อนจะบานปลาย

  บทบาทของน้องเลี้ยง
      1. ปฏิบัติงานตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ การศึกษาปัญหาทางสาธารณสุข การพัฒนาความรู้เฉพาะทาง
      2. ฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็น
      3. วางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จ
      4. ให้เวลากับการอ่านหนังสือหรือวารสารวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง
      5. ดำเนินการให้งานที่ทำเกิดผลกระทบทางสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม
      6. มีส่วนร่วมในโปรแกรมพัฒนาความรู้ที่โครงการฯ จัดเตรียมให้
      7. ขอความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงกรณีที่ไม่เข้าใจ หรืองานในความรับผิดชอบมีปัญหา หรือได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
      8. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ

  Top

  To contact us:

  กองการเจ้าหน้าที่
  Phone. (66)2-590-3878, (66)2-590-1734
  Fax: (66)2-591-8581
  E-mail: beau_wj@hotmail.com
  กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา
  สำนักระบาดวิทยา
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข