โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค : Leadership in Disease Control


สมาชิกรหัสผ่าน   

      Leadership
  สมาชิก
     
 • น้องเลี้ยงรุ่นที่ 1
 • น้องเลี้ยงรุ่นที่ 2
 •       - น้องเลี้ยงรุ่นที่ 1Top

  แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  สถาบันบำราศนราดูร

  นายนัพวุฒิ ชื่นบาล
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  สคร.ที่ ๑ กรุงเทพ

  นายเเพทย์ ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม
  ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.)

  แพทย์หญิงอรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  สนง.คกก.วัคซีนแห่งชาติ

  นางดารณี จุนเจริญวงศา
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  สคร.ที่ ๓ จ.ชลบุรี

  นายสีใส ยี่สุ่นแสง
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  สคร.ที่ ๙ จ.พิษณุโลก


        - น้องเลี้ยงรุ่นที่ 2 Top

  นางอินทิรา ทันตวิวัฒนานนท์
  นักวิชาการสาธารณสุข
  สถาบันบำราศนราดูร

  แพทย์หญิงวีรุทัย สภานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันราชประชาสมาสัย

  นายสัตวแพทย์ธีระศักดิ์ ชักนำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักระบาดวิทยา

  นางสาวปภานิจ สวงโท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักระบาดวิทยา

  นางสาวสุธาสินี สุโขวัฒนกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักโรคเอดส์ฯ

  นายอรรถกร จันทร์มาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักวัณโรค

  นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

  นางสาวเกศินี มีทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.คกก.วัคซีนแห่งชาติ

  นางเขมกร เที่ยงทางธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สคร.ที่ ๑ กรุงเทพ

  นายเดชา สุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สคร.ที่ ๒ จ.สระบุรี

  นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สคร.ที่ ๖ จ.ขอนแก่น

  นายวัชรชัย ครองใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สคร.ที่ ๗ จ.อุบลราชธานี

  นางวรรณา วิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สคร.ที่ ๙ จ.พิษณุโลก

  นางสาวสมจิตร บุญชัยยะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สคร.ที่ ๙ จ.พิษณุโลก

  นางสาวเสาวนีย์ ดีมูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สคร.ที่ ๙ จ.พิษณุโลก

  นายสุริโย ชูจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สคร.ที่ ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช


  Top

  To contact us:

  กองการเจ้าหน้าที่
  Phone. (66)2-590-3878, (66)2-590-1734
  Fax: (66)2-591-8581
  E-mail: beau_wj@hotmail.com
  กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา
  สำนักระบาดวิทยา
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข